Referat Generalforsamling 01/09-2020

Referat af generalforsamling i Balle Lokalråd afholdt d. 1.9.2020 kl. 19.00 i Balle Kirkeby Forsamlingshus.

 

 1. Valg af dirigent. Ole Rasmussen (OR) blev valgt til dirigent. OR konstaterede at generalforsamlingen iflg. vedtægterne burde have været afholdt tidligere på året, men at forsamlingsforbuddet under landets coronalockdown havde forhindret dette. Forsamlingen accepterede dette under påberåbelse af force majeure.
 2. Fremlæggelse af formandens beretning. Carsten Ørum Skytt (CØS) fremlagde beretning, som også var uddelt i skriftlig kopi. Der henvises til denne (bilag).

Efter fremlæggelsen fremkom der følgende kommentarer:

 1. Tom Ebbe Jakobsen (TEJ) (formand for Hvinningdal Lokalråd) nævnte at de tre lokalråd i Balle, Buskelund og Hvinningdal burde arbejde sammen om en fælles trafikudmelding.
 2. Oluf Eriksen (OE) takkede for støtten til forsamlingshuset inkl. hjælp til praktisk arbejde omkring forsamlingshuset.
 3. Susanne Clausen spurgte til Balles geografiske udstrækning. Jonas Hessler (JH) oplyste følgende: Balle omfatter lokalrådsmæssigt ikke Gubsø, men Dalkvarteret er med, idet lokalrådets område følger skoledistriktet for Balleskolen. Formålet med Fru Clausens spørgsmål var at sikre en opmærksomhed på at alle områder af Balle er repræsenteret. CØS forsikrede om at vi har inviteret i de dele af Balle som aktuelt ikke er repræsenteret. Jan Harder Skovdal (JHS) anførte at vi også via opsætning af midlertidige skilte forsøger at gøre opmærksom på Balle Lokalråds aktiviteter bredt i Balle.
 4. Fru Clausen takkede for bagagerumsmarkedet.
 1. Fremlæggelse af regnskab. Regnskabet blev omdelt i kopier og kasserer Henrik S. Madsen (HSM) præsenterede det. Se bilag. En mappe indeholdende alle bilag var tilgængelig for gennemsyn på mødet. HSM bemærkede at vi har høje bankudgifter. TEJ delte erfaringer fra Hvinningdal Lokalråd og deres bankaftale. OE forslog at vi kunne bede vores bank om et sponsorat for at gøre lidt op for de høje bankudgifter. CØS anførte at vi har gjort meget for at tjene penge til rådets aktiviteter samtidig med at han opfordrede os til også at bruge nogle af dem. Fru Clausen anførte at når nu vi har overskud, behøver vi måske ikke skrabe flere midler ind.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen idet den person vi havde udset os som revisor måtte melde forfald grundet inhabilitet.

 1. Indkomne forslag. Et forslag om at flytte datoen for generalforsamlingen til senest d. 1. april blev enstemmigt vedtaget.
 2. Suppleringsvalg til lokalrådet. Sture Brock-Mølgaard (SBM) stillede op og blev valgt. Lasse Bak Gustafsson havde på forhånd meddelt sit ønske om valg til lokalrådet og blev valgt. Rådet består herefter desuden af Carsten Ørum Skytt, Henrik S. Madsen, Ole Rasmussen, Martin Nyegaard Wedel, Trine Volf, Kristian Keis, Jan Harder Skovdal og Jonas Hessler. Merete Juul Hansen og Peter Bang Overby havde ønsket ikke at fortsætte i rådet og forsamlingen takkede dem for deres indsats.
 3. Valg af revisor. Fru Clausen forslog at vi kan spørge Morten Harde Clausen om hjælp.
  1. Carsten bad SBM om at præsentere sig hvilket han gjorde. Der blev udvekslet kontaktinformationer for de nyvalgte medlemmer af rådet.

 

Ref. Jonas Hessler, 3.9.2020.

 

Godkendt d. 16.9.2020 ved møde i Balle Lokalråd.

Referat Lokalrådsmøde d. 16/9-2020

Referat fra møde i Balle lokalråd 16. sept. 2020 hos Carsten

Til stede: Carsten, Sture, Martin, Ole, Christian, Lasse, Jonas, Trine

Afbud fra Jan og Henrik

Referent: Trine

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt. Under evt. behandles generalforsamlingen.

 1. Gennemgang + godkendelse af referat fra mødet d. 25. aug.

Jan ville følge op på Anitas planer for et løb i Balle. Vi spørger ham, om det er sket.

Fællesspisning er slået op på Facebook.

 1. Præsentation af hinanden + gentagelse af hidtidige opgaver for de nuværende medlemmer + goddaw til vores nye medlemmer.

Kort om vores to nye medlemmer:

Sture underviser på Viby Gymnasium i bl.a. psykologi. – Lasse arbejder i Flyvestation Karup for Flyvevåbnets Efterretningstjeneste.

 1. Spørgsmål fra vores nye medlemmer + løse tanker fra vores nye medlemmer til hvad de kunne tænke sig at arbejde med + kort introduktion til, hvordan vi arbejder (herunder også adgang til dropbox + ajourføring af kontakt-info) + gruppebillede.

Sture vil gerne arbejde med sociale arrangementer. Lasse er god til at netværke.

I dropboxen har vi alle vores gamle dokumenter + adresseliste over lokalrådets medlemmer.

Gruppebilledet blev udsat til et møde, hvor vi alle er til stede.

 1. Konstituering
 2. Kasserer – Henrik blev genvalgt
 3. Aktivitetesudvalg – Jan fortsætter som leder af aktivitetsudvalget.
 4. Politisk udvalg – Ole fortsætter som leder af politisk udvalg. Men han efterlyste flere med interesse for udvalgets arbejde.
 5. Formandskab – Carsten fortsætter som formand, men da han stiller op til byrådet, vil han ikke være formand efter næste generalforsamling. Han genopstiller dog gerne som almindeligt medlem af lokalrådet.
 6. Revisor – Carsten vil kontakte Morten Clausen og bede ham være revisor
 7. Andet? – Trine tjekker jævnligt vores mail, alleforballe@gmail.com

Generelt halter kommunikationen til borgerne, men vi tager det op på et temamøde (jf. punkt 8).

 1. Drøftelse / evaluering af borgermøde med kommunen 15.9 i forsamlingshuset
 2. Hvordan gik det (evt. Ole)
 3. Hvad nu / hvor går vi hen herfra?

Der har været stor interesse for mødet. Foruden de ca. 60 fremmødte, blev det fulgt af 50-80 mennesker på nettet.  Carsten var meget glad for det store fremmøde, og at problemerne med trafik og institutionspladser, grundet den store tilflytning til vores område, blev formuleret så klart (skarpt!) af flere mødedeltagere.

Jonas vil skrive flere kommentarer til kommunen. Der er mulighed for indsigelser frem til 12. okt. Ole vil lade borgerne komme med deres indspark og samle op på dem omkring d. 10., hvorefter han kan supplere med det borgerne ikke har berørt.

 1. Indspark fra Martin vedr. Balle Torv + orientering fra Jonas/Carsten om henvendelse fra Mikkel om at bistå proces / være med-drivkaraft til et projektoplæg.

Martin opfordrede til, at vi genoptager vores drøftelser med henblik på at udvikle et projekt for det ledige areal ved Balle Torv. Planerne skal på et særlig temamøde (jf. punkt 8).

 1. Planlægning af kommende møder (12/11-20, 15/1 21 og 9/3 21)
 2. Drøftelse af tematisering af møderne for at kvalificere arbejdet. Forslag:

Trafikmøde, Balle Torvmøde, åbent møde, andet . . .?

 1. Hvor afholdes møderne?

Mødet 12. nov. afholdes hos Christian med trafik som tema. Christian og Lasse laver oplæg til mødet.

Mødet 15. jan. afholdes hos Carsten som forsinket nytårstaffel og omhandler kommunikation.

Mødet 9. marts afholdes hos Martin og omhandler Balle Torv.

 1. Kommende aktiviteter
 2. Fællesspisning: Hvem kommer, hvem kan hjælpe?

Der er tilmeldingsfrist fredag i næste uge. Trine omtaler igen arrangementet i morgen på Facebook. Carsten, Sture og Trine mødes kl. 21 i Forsamlingshuset aftenen før for at sætte borde op m.m. Martin sørger for vin. Carsten sørger for, at der er øl og vand på lager og Anita og Trine står for maden.

 1. Juletræstænding: Hvem kommer, hvem skaffer, hvem kan hjælpe?

Der er juletræstænding på Balle Torv 27/11. Carsten, Jonas, Martin, Sture og Christian sætter lys på træet man. d. 23/11. De mødes hos Carsten kl. 19.30

 1. Fra politisk udvalg

Ole havde ingen yderligere kommentarer.

 1. Evt. – Referatet lægges på hjemmesiden.

 

UDSAT Indkaldelse til Borgermøde

GRUNDET REGERINGS UDSPIL ANG. CORONA VIRUS, HAR VI VALGT AT UDSKYDE BORGERMØDET.

VI VENDER TILBAGE MED EN NY DATO.

 

Der indkaldes hermed til borgermøde i Balle Lokalråd mandag den 30. marts 2020 kl. 19.00 i Balle Sognegård med følgende dagsorden,

 

 1. Valg af dirigent
 2. Redegørelse for lokalrådets arbejde i den forløbne periode
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
  1. Lokalrådet foreslår følgende ændring til vedtægternes §11 – 2. afsnit,

Lokalrådet indkalder mindst en gang årligt inden 1. april, med 14 dages varsel, til et ordinært borgermøde med regnskab, valg m.v., jfr. dagsordenspunkterne nedenfor.

 1. Suppleringsvalg til lokalrådet
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
 3. Eventuelt

 

Læs mere om begivenheden her

Referat for møde i Balle Lokalråd fredag den 10. januar 2020

DAGSORDEN, ordinært lokalrådsmøde, 10. januar 2020

Grønningen 20 fra kl. 17-18.30 med efterfølgende spisning.

 • Godkendelse af dagsorden + opfølgning fra sidst.

 

Opfølgning fra sidst:

Jonas inspicerer det opsatte gelænder ved Rema.

Trine tager kontakt til kommunen vedrørende stoppede afløb ved tunnellerne, hvor der ligger meget vand.

 

Mødedatoer 2020/2021 :                 14/4, 16/9, 12/11, 15/1-2021

Mødetidspunkter:                            kl. 19.30

Mødesteder aftales efter borgermødet 2020

 

Dagsorden er godkendt.

 

Fra Peter:

 • Lynforedrag i foråret 2020. Skal vi forsøge at arrangere en ny omgang Lynforedrag, og skal det i givet fald være samtidig med generalforsamlingen

Der er enighed om at afholde Lynforedrag den 30.3 kl. 20 i forbindelse med årets borgermøde (der holdes kl. 19).

Sted: Sognegården.

Peter er igen tovholder.

Carsten er nøgleholder og har tilbudt at hjælpe med at finde oplægsholdere, hvis Peter har brug.

 

Fra Ole:

 • Kalender 2020
  1. Lokalrådsmøder (i flg. seneste referat skulle der fremsendes forslag til møder – jeg syntes ikke at min mail er blevet beriget med forslag)

Datoerne er indsat under denne dagsordens punkt 1

 1. Borgermøde / generalforsamling (30. marts 2020)

Punktet behandles særskilt

 1. Hans ( 23. juni 2020)

Jan er tovholder

 1. Bagagerums-marked

Behandles på mødes den 14/4. Jan inviterer eksterne, der har vist interesse i at være med til at drive det.

 

 1. Fællesspisning

Trine anfører ønske om, at der skal være fællesspisninger oftere og at det ville være dejligt, hvis selve madlavningen også blev en del af aktiviteten.

Trine tager kontakt til skolen for at bede om lov til at se Klubbens lokaler og afdække om man må benytte lokalet til formålet.

 

 1. Juletræ (fredag 27. november 2020)

Punktet behandles på efterårsmøde 2020.

 

 1. Andet
 • Borgermøde 30. marts 2020
 1. Gennemgang af dagsorden
  1. Hvor skal mødet afholdes / tidspunkt

Der afholdes borgermøde den 30.3. kl. 19

Peter undersøger, om vi kan benytte Sognegården.

Carsten + Ole er tovholder på borgermødet.

Der udfærdiges en dagsorden, der sendes til næstformanden (Jonas).

Peter indsender rubrik til MJA og annoncerer, når dagsorden er parat.

Jan melder sig som kommunikations-ansvarlig: Der skal sættes skilte op, der skal være periode-mæssige opslag på Facebook.

Der fremlægges ændringer til vedtægterne således at borgermødet i fremtiden skal afholdes senest 1. april.

 

 1. Dirigent

Ole melder sig som dirigent.

 

 1. Hvem er på valg (hvad jeg kan stykke sammen fra sidste års borgermøde (dagsorden/referat))

 

Valgår

Bemærkninger

Carsten (formand)

2021

Ikke på valg (valgt i 2019)

Henrik (kasserer)

2021

Ikke på valg (valgt i 2019)

Jan

2020

Ordinær på valg (valgt i 2018)

Martin

2020

Ordinær på valg (valgt i 2019 for et år)

Jonas

2021

Ikke på valg (valgt i 2019)

Merete Juul

2020

Ordinær på valg (valgt i 2018)

Ole

2021

Ikke på valg (valgt i 2019) 

Peter

2020

Ordinær på valg (valgt i 2018)

Trine

2021

Ikke på valg (valgt i 2019)

Kristian

2020

Ordinær på valg (valgt i 2018)

 

Kristian modtager genvalg.

Jan modtager genvalg.

Martin modtager genvalg.

Peter ønsker ikke genvalg.

Vi afventer Merete. Merete har efter mødet tilkendegivet, at hun ikke ønsker genvalg.

Der er herefter to ledige pladser i Lokalrådet.

 

 • Husstandsomdeling af brochure 2020?

Der er bred enighed om, at det er en god idé at husstandsomdele endnu en løbeseddel i 2020. Denne gang bestilles 2.500 stk.  

Skrifttypen skal være større. Distribution medio/ultimo april.

 

Ole planlægger distribution + laver kalenderen.

Jan melder sig som annoncechef + vælger trykkeri

Martin laver layout.

Alle medlemmer af rådet medvirker til omdeling.

 

 • Trafiksituationen i Balle
  1. 40 km på H. C. Andersens Vej

Sænkning af hastighed er generelt modtaget godt. Lokalrådet oplever en generel efterspørgsel efter aflastning af veje + sænkning af hastigheder nogle steder. Det er tydeligt at trafikken sander til særligt omkring de nye bebyggelser.

 

 • Økonomi – regnskab 2019 / budget 2020

Vi afventer kasséren.

 

 • Hjemmeside – hvem melder sig til at levere opdateret indhold?

Alle opfordres til at kigge hjemmesiden igennem og sende ændringer til Martin.

 

 • Nyt fra politisk udvalg

Lokalrådet indgav ændringer til køreplaner på regional trafik ifm. ordinær høring. Ændringerne er ikke medtaget.

Kommuneplanen: intet nyt.

Lokalrådet deltog ikke i nærdemokratiudvalgskonference

Høringssvar er afgivet vedr. Lokalplan omkring Viborgvej. Kommunen har ikke foretaget sig noget.

Behandling af forespørgsel vedrørende kunst i rundkørsel.

Carsten svarer brevgiver at Lokalrådet er positivt stemt overfor kunst i rundkørsler.

 

 • Nyt fra aktivitetsudvalg

Fra Carsten:

 • Orientering om Forsamlingshuset

Punktet blev genstand for uformel drøftelse under spisning. Carsten orienterede om, at han ikke agter at genopstille som formand efter det kommende borgermøde, da han har tilbudt at stille sig til rådighed som formand for forsamlingshuset såfremt der findes opbakning til at skabe ny frivillighed i huset.

 

 • Er der nogen der vil hjælpe med at tage juletræ ned?

Martin, Jonas og Jan meldte sig. Carsten udsender forslag til tidspunkt.

Trafikchikane på Balle Torv

Det har været et tilbagevendende ønske fra mange Balle-boer, at der etableres en chikane i et nuværende hul fra parkeringspladerne ved Rema1000 til de øvrige parkeringspladser på torvet. Hullet har tilladt biler at køre indover den primære cykel- og gangsti, som byens mindste skolebørn hver dag benytter frem og tilbage til skolen henover torvet. Silkeborg Kommune har nu etaberet en række trafik-pullert, således det ikke længere er muligt at passerer hullet med bil.