Referat bestyrelsesmøde d. 01/04-2019

2019-04-01 – Konstituerende møde, referat

Referat af møde i Balle Lokalråd d. 1.4.2019

Tilstede: Carsten (vært), Trine, Ole, Martin, Jan, Merete, Kristian Afbud: Henrik.
Referent: Jonas.
Ordstyrer: Carsten.

Pkt. 1 Dagsorden: Godkendelse af dagsorden. Referat: Godkendt.

Opfølgning: Fremover bedes emner til dagorden meldt ind til Jonas på mail jonas.hessler@gmail.com.

Pkt. 2 Dagsorden: Lokalrådets sammensætning

Dagsorden: Velkommen til nye medlemmer: Jonas og Martin. Præsentation af rådets medlemmer.

Orientering om modtagne tilkendegivelser om opgavevaretagelse(r) Gennemgang af roller i rådet + forslag til ændringer / tilføjelser:

 • – Rådets faste funktioner (formand, kasserer, næstformand, revisor)
 • – Politisk udvalg (formand, trafikale forhold, menige medlemmer, andet?)
 • – Aktivitetsudvalg (formand, menige medlemmer, andet?)
 • – Kommunikation (Facebook, hjemmeside, tryksager, skilte, andet?) Konstituering og tilmelding til udvalg Referat: Præsentation af rådets medlemmer: Jonas: Balle Kirkevej 33. Vil gerne være referent og holde styr på dagsordner og opfølgning. Martin: Balle Kirkevej 78. Vil gerne bidrage med eventmæssige aktiviteter og hjemmesiden. Ole: Jacob Palludansvej 14: Har erfaring fra foreningsverdenen. Formand for Politisk udvalg. Merete: Grønningen 30. Medlem af aktivitetsudvalget. Nu også i trafikudvalget, sammen med Kristian. Jan: Herman Bangsvej 55: Flereårigt medlem. Er interesseret i aktivitetsdelen af rådets arbejde. Trine: Rasmus Mortensensvej 50: Er interesseret i at der er aktiviteter for dem, som ikke arbejder i dagtiden. Står for aktivitetsdagen sidste tirsdag i måneden i forsamlingshuset. Ønsker opslag på

hjemmesiden om aktivitetsdagen sidste tirsdag i måneden kl. 10.00-12.00 i forsamlingshuset. Ønsker at der organiseres indsamling af skrald. Melder sig som fortaler for at der kommunikeres via andre kanaler end Facebook alene.

Peter: Kjeld Abellsvej 26. Står for lynforedrag. Kristian: Balle Kirkevej 17B: Aktiv på trafikområdet. Henrik, fraværende: har været kasserer.

Diskussion: Ole har som formand for politisk udvalg oplevet usikkerhed fra byrådsmedlemmerne mht. hvem de skal henvende sig til hos os vedr. trafik/politik – Merete eller Ole. Kristian nævnte at det afholdte møde var kommet i stand efter initiativ fra Dalvejengruppen på baggrund af deres bekymring for trafikstigning på Dalvejen i forb. m. den planlagte omlægning af trafikken omkring Brokbjergvej/Viborgvej. Carsten nævnte at der er en stor fordel i at lade dem som er motiveret for enkelte sager have kontakten med kommunen i de respektive sager.

Beslutning: Det besluttes at enkelte motiverede frivillige lokalrådsmedlemmer har kontakten med kommunen og sørger for at orientere politisk udvalg vedr. relevante emner således at vi kan optimere håndtering af vores sager på det politiske niveau. Brug af e-mail-funktionen CC er her en mulighed.

Opfølgning: Martin lægger opslag om Aktivitetsdagen på hjemmesiden jf. oplæg fra Trine.

Konstituering:

Lokalrådet konstituerede sig som følger:
Carsten tilbyder sig til genvalg. Ingen modkandidater. Valgt.

Henrik fortsætter som kasserer. Vi spørger Rikke Busk, Grundtvigsvej, om hun vil være revisor (ansv. Jonas).

Jonas: Næstformand, referent, dagsordenholder. Emner meldes ind i god til på mail jonas.hessler@gmail.com.

Politisk udvalg: Ole (formand), Carsten, Henrik (indstilles af formanden, afventer accept, ansv. Carsten), Kristian.

Aktivitets- og kommunikationsudvalg: Jan (formand), Merete, Martin, Peter, Jonas, Trine.

Opfølgning: Afventer accept fra Rikke Busk og Henrik.

Pkt. 3 Til og fra Politisk Udvalg

Dagsorden: Carsten orienterer om afsendte ansøgninger om forskønnelse af grønne områder

Referat: Der er ønske om forøget vandstand i søen bag Dalhaven. Det er videresendt. Der er beboere fra Højbovej med ønsker om forskønnelse af en sti til skoven. Det er videresendt. Carsten

har sendt forlag om forskønnelse af det grønne område ved Balle Torv og rehabilitering af gelænderet + trappen fra busstoppestedet til tunnelsystemet ved REMA1000.

Dagsorden: Merete har bedt om ordet: Orientering om trafikale forhandlinger med kommunen.

Referat: Merete: Der har været afholdt møde med kommunens embedsmænd vedr. trafikken i området. Prognoserne viser at trafikken vil stige betragteligt, særligt i den vestlige del. Merete og Kristian fremlagde indkomne forslag og følte initialt, at alle forslag blev verfet af som enten for dyre, for lidt effektfulde eller umulige. De blev informeret om at Hans Okholm ville komme til et af kommunen afholdt og betalt lokalmøde med Balle Lokalråd som vært. Merete og Kristian tilkendegav at vi gerne vil være vært. Mht. Lukningen af Brokbjergvej: Kommunen forventer ikke øgning af trafik på Dalvejen og såfremt den mod forventning øges vil kommunen gøre tiltag for at modgå dette. Det er uvist hvor præcist kommunens løfte er formuleret. Kommunen har forstillet sig et møde om Dalkvarteret. Vi har meldt ud at vi ønsker et møde om hele kvarteret, inkl. Balle Kirkevej. Vi afventer dato og sted for mødet udmeldt fra kommunen. Carsten fremfører følgende synspunkt: Til mødet vil der være behov for en moderator og der vil være behov for at Lokalrådet fremtræder enigt, så vidt muligt.

Carsten: Overvejelser om hvad næste skridt er – skal vi spørge kommunen om hvad processen er herfra?

Ole: Der er afholdt et lignende møde i Buskelund om mortorvejsstøj og andre emner. Man kunne lave vores møde emneopdelt med et bestemt rum afsat tid til de enkelte emner (Balle Kirkevej, Dalvejen, Trafikøgning generelt).

Beslutning: Merete kontakter Stine på kommunen for en dato for mødet så vi kan starte fælles overvejelser om dagsorden og afholdelse (formøde).

Dagsorden: Alle inviteres til at tage ordet. Uformel drøftelse af ”status pt”. Referat: Ingen ønskede at tage ordet.
Dagsorden: Fastlæggelse af møder
Referat:

13.5.2019 – der skal diskuteres økonomi, øge toplinjen, evt. ved slag af Klistermærker. 22.8.2019 – Hos Kristian.
10.10.2019 – Hos Henrik
10.1.2020 – Hos Carsten.

Pkt. 4. Til og fra Aktivitetsudvalg

Dagsorden: Kort gennemgang af faste aktiviteter.

Referat: Der er følgende faste aktiviteter, som fortsætter:

 • Sankt. Hans, (Jan)
 • Lynforedrag (igen til efteråret, asnv. Peter)
 • Fællesspisninger, (Merete, Kristian og Jonas), efterår
 • Bagagerumsmarked, august, (Henrik + nogle erfarne kræmmere)
 • Juletræet, Ansv. Carsten
 • Aktivitetsdagen, affaldsindsamling (Trine) Dagsorden: Alle inviteres til at tage ordet. Uformel drøftelse af ”status pt”. Referat: Ingen ønskede herefter ordet. Pkt. 5. Evt. Dagsorden: Ole har fået en henvendelse fra ØBG vedr. indsamling til halmidler. De ønsker vores moralske støtte til projektet. Referat: Jimmy fra REMA1000 har ønsket at vi reklamerer for muligheden for at give tilskud til projektet. De starter til august med et flot projekt, dog uden springgrav. Carsten vil lave en reklame for det. Dagsorden: Peter: Er der noget nyt om forsamlingshuset? Hvad er prisen for at låne det? Referat: Den nuværende ledelse af forsamlingshuset har bebudet sin snarlige afgang. Der vil være behov for at noget tager depechen videre. Prisen er øget til kr. 2000,00. Det er allerede booket til fællesspisningen i efteråret. Dagsorden: Martin: Hvad er visionerne for hjemmesiden? Hvad må der stå i kalenderen?
  Referat: Merete: Facebook’en er for alle, det ville give mening at hjemmesiden også var for alle. Måske indslag fra facebook kunne flyttes til vores hjemmeside. Carsten: Hjemmesiden kunne også være udgangspunkt for en nyhedsbrevsliste og måske en frivillighedsliste. Peter fremførte at der er mest behov for en nyhedsbrevsliste. Det besluttes at lave en mailingliste til nyhedsbreve. Martin påtager sig opgaven som den der fører arrangementer fra facebook til hjemmesidens kalender. Det overvejes men besluttes ikke endnu at indføre et nyhedsbrev. Martin tilbyder sig som teknisk redaktør af et sådant, men vil ikke give sig i kast med at være tekstforfatter. Dagsorden: Ole vil gerne af med værtsskabet til næste møde d. 13.5. Referat: Det flyttes til Trine, Rasmus Mortensenvej 20, kl. 19.30. Ref.: Jonas, 2.4.2019.

Generalforsamling 4/3-2019

Generalforsamling i Balle Lokalråd den 4. marts 2019 – referat

Mødet fandt sted i Sognegården, Balle Kirkeby, med ca. 20 fremmødte.

 1. Godkendelse af dagsordenen
  Formand for Balle Lokalråd Carsten Ørum Skytt bød velkommen.

Merete Juul Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. Der var ingen forslag til dagordenen.

Peter Bang Overby blev valgt som referent.

 1. Formandens beretning
  Formand Carsten Ørum Skytt aflagde sin beretning om året i Balle Lokalråd.

Se beretningen her

Beretningen blev godkendt.

 1. Regnskab
  Kasserer i Balle Lokalråd Henrik Madsen uddelte en kopi af regnskabet til de fremmødte og fortalte om økonomien i foreningen. Tak til Rema 1000 og andre sponsorer for at støtte foreningens arbejde.

En af de fremmødte foreslog, at Balle Lokalråd skulle indføre donationer til forskellige arrangement for at få nogle ekstra indtægter. Balle Lokalråd har selv kigget på ideen og har allerede ansøgt om at få en særskilt MobilePay-nummer til formålet.

Regnskabet blev godkendt. Det kan ses her

 1. Valg til bestyrelsen
  Balle Lokalråd blev etableret i 2017. I vedtægterne fremgår det, at bestyrelsesmedlemmer typisk vælges for to år af gangen.

Jesper Dessau ønskede at udtræde af bestyrelsen på grund af travlhed. Derfor var disse bestyrelsesmedlemmer på valg til generalforsamlingen den 4. marts 2019:

Bestyrelsesmedlem Valgår Bemærkninger
Carsten Ørum Skytt (formand) 2019 Ordinær på valg (valgt i 2017)
Modtog genvalg

Henrik Madsen (kasserer) 2019 Ordinær på valg (valgt i 2017)
Modtog genvalg
Jan Skovdal 2020 Ikke på valg (valgt i 2018)
Jesper Dessau 2020 Ikke på valg (valgt i 2018)
Afgik uden for tur
Merete Jagd Esmarch 2019 Ordinær på valg (valgt i 2018 for et år)
Modtog ikke genvalg
Merete Juul Hansen 2020 Ikke på valg (valgt i 2018)
Ole Rasmussen 2019 Ordinær på valg (valgt i 2017)
Modtog genvalg
Peter Bang Overby 2020 Ikke på valg (valgt i 2018)
Trine Volf 2019 Ordinær på valg (trådt ind på vakant plads i 2018)
Modtog genvalg
Kristian Keis 2020 Ikke på valg (valgt i 2018)

Martin Wedell og Jonas Hessler stillede op til bestyrelse og blev begge valgt ind.

Derfor består bestyrelsen fremover af:

Carsten Ørum Skytt, Henrik Madsen, Jan Skovdal, Merete Juul Hansen, Ole Rasmussen, Peter Bang Overby, Trine Volf, Kristian Keis, Martin Wedell og Jonas Hessler.

Bestyrelsen konstituerer sig formelt på et bestyrelsesmøde snarest.

 1. Valg af revisor
  Ingen i forsamlingen ønskede at stille op som revisor. Forsamlingen gav tilladelse til, at bestyrelsen udpeger en revisor ved det konstituerende bestyrelsesmøde snarest.
 2. Eventuelt
  Ingen bemærkninger.