Vedtægter

Vedtægter Balle Lokalråd

§ 1

Lokalrådets navn er Balle Lokalråd, og dækker skoledistriktet for Balle Skole.

§ 2

Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, herunder det gode fællesskab i Balle i social- og kulturel forstand, samt som bindeled imellem offentlige myndigheder og borgerne. Formålet er endvidere at skabe de bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.

Lokalrådet tager sager op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området. Lokalrådet kan ligeledes tage sager op på eget initiativ.

§3

Lokalrådet består af 10 medlemmer, valgt for 2 år ad gangen, således 5 vælges i lige år og 5 vælges ulige år. Alle, der er fyldt 16 år og har bopæl i området på valgdagen, er valgbare. Opstilling sker enten skriftligt, eller ved personligt fremmøde til det faste årlige borgermøde.

§4

Stemmeafgivning foregår personligt til det årlige borgermøde. Ved valget – der kan foregå skriftligt eller ved håndsoprækning – kan der afgives stemmer på maksimalt det antal medlemmer der skal vælges. De kandidater, der opnår højeste stemmetal, er valgt som lokalrådsmedlemmer. De næstfølgende står til rådighed som suppleanter i den rækkefølge, som deres stemmetal berettiget til. Ved stemmelighed trækkes der lod om placering.

Alle, der er fyldt 16 år og har bopæl i området på valgdagen, har stemme- og opstillingsret.

Stk. 2. Efter fælles overenskomst med Buskelund Lokalråd kan borgere bosiddende i Buskelund Skoledistrikt vælge at orientere sig imod Balle Lokalråd og hermed gøre sig stemme- og opstillingsberettiget i Balle fremfor i Buskelund. Efter samme princip kan borgere i Balle Skoledistrikt vælge at orientere sig imod Buskelund Lokalråd og hermed gøre sig stemme- og opstillingsberettiget i Buskelund fremfor Balle. Adgang til dette gives ved orientering til formand for Balle Lokalråd og formand for Buskelund Lokalråd. Overenskomsten imellem lokalrådene afspejler at Balle og Buskelund har en naturlig fællesmængde af interesser.

§5

Hvis et lokalrådsmedlem flytter fra området, udtræder vedkommende automatisk af lokalrådet. Et medlem kan endvidere anmode om at udtræde. Anmodning skal godkendes på et ordinært lokalrådsmøde. I begge tilfælde træder en suppleant til. Hvis der ikke er suppleanter, kan lokalrådet suppleres på et offentligt annonceret borgermøde.

§6

Lokalrådets funktionsperiode begynder 1. januar og regnskabsåret følger kalenderåret. Lokalrådets regnskab gennemgås af revisoren, og det godkendte regnskab indsendes til Silkeborg Kommune inden den 1. april som dokumentation for foregående års tilskud.

§ 7

Lokalrådet skal umiddelbart efter valget konstituere sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Konstitueringen kan gentages. Lokalrådet fastsætter sin egen forretningsorden.

§ 8

Lokalrådet tegnes af 2 medlemmer af lokalrådet i forening, hvoraf 1 medlem skal være formanden, eller af det samlede lokalråd.

§ 9

For lokalrådets forpligtelser hæfter alene lokalrådet med sin formue.

§10

Lokalrådet kan nedsætte og nedlægge arbejdsgrupper efter behov.

§ 11

Lokalrådet kan afholde borgermøder efter behov. Lokalrådet indkalder dog mindst én gang årligt, den 1. marts, med 14 dages varsel, til et offentligt borgermøde omkring regnskab, valg m.v., jf. dagsordenspunkterne nedenfor. Borgermødet kan udsættes under særlige omstændigheder, men skal afholdes senest den 1. juni. Til borgermødet omkring regnskab, valg m.v. udpeger lokalrådet en dirigent. Mødet har følgende faste dagsordenpunkter:

1. Valg af dirigent

2. Redegørelse for lokalrådets arbejde i den forløbne periode

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag behandles

5. Suppleringsvalg til lokalrådet

6. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år

7. Evt.

§ 12

Lokalrådets vedtægter kan kun ændres på et borgermøde, hvor dagsordenspunktet er meddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, og dersom to tredjedele af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget. Ændringer i vedtægten skal godkendes af Silkeborg Kommune, såfremt lokalrådet modtager tilskud fra Silkeborg Kommune.

§ 13

En eventuel opløsning af lokalrådet kan kun besluttes på to på hinanden følgende borgermøder, hvor dagsordenspunktet er meddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, og såfremt to tredjedele af de fremmødte stemmer for. Ved en eventuel opløsning af lokalrådet tilfalder en eventuel kassebeholdning almennyttige formål i lokalområdet, efter beslutning på borgermødet.

Vedtaget på borgermødet i Balle Sognegård den 1. marts 2017

  • Ændring af §§2, 3 og 4 foretaget på borgermødet i Balle Sognegård den 1. marts 2018.
  • Ændring/tilføjelse af §4 stk. 2 foretaget på borgermøde i Balle Forsamlingshus 2. maj 2022