Lokalplan for seks parcelhuse på Dalvejen i høring

Byrådet har nu godkendt lokalplanen for seks nye parcelhuse med en max højde på 8,5 m på Dalvejen og sende lokalplanen i fire ugers høring. Lokalplanen vil gøre det muligt at bruge den ubenyttede grund på ca. 6.100 m2 til parcelhuse. Grunden er ejet af Silkeborg Kommune. Der er lige nu ikke muligt at bruge grunden til parcelhuse, fordi den nuværende lokalplan bestemmer, at grunden skal bruges til centerformål som for eksempel større butikker eller offentlige formål som for eksempel institutioner. Det er dog aldrig lykkedes. Derfor ønsker Silkeborg Kommune at bruge arealet til parcelhuse i stedet. 
(Plan- og Vejudvalget, 07.01.2019, punkt 5, byrådet, 28.01.2019, punkt 5)

Anlæg af vejnet og byggemodning af nye boligområder starter til foråret

Imellem Øster Bordingvej, Nordre Højmarksvej og Brunbakkevej bliver der til foråret 2019 begyndt på at anlægge det vejnet, som skal koble to nye boligområde til de eksisterende veje og stier. Der skal anlægges den vestlige ende af den nye fordelingsvej – Astrid Lindgrens Vej – rundt om de nye boligområder. Den bliver på sigt forbundet med den østlige del af Astrid Lindgrens Vej, som er etableret. Der bliver også anlagt cykel- og gangstier i de nye boligområder, som bliver koblet sammen med stisystemet syd for Øster Bordingvej med en tunnel under Øster Bordingvej. Inden byggemodningen begynder, bliver arealerne prøvegravet af Museum Silkeborg. To lokalplaner for to nye boligområder er vedtaget, mens den tredje og midterste del af i alt tre nye boligområder stadig er i behandling. Den forventes at være færdigbehandlet midt i 2019. Byrådet har netop godkendt bevillingerne til vejnettet og byggemodningen.
(Byrådet, 26.11.2018, punkt 8)

Lokalplan vedtaget for nyt boligområde mellem Øster Bordingvej og Brunbakkevej

Plan- og Vejudvalget har vedtaget en lokalplan, der gør det muligt at bygge 70 rækkehuse og 26 parcelhuse mellem Øster Bordingvej og Brunbakkevej. Det nye boligområde bliver koblet til Øster Bordingvej med en ny sidevej. Lokalplanen har været i fire ugers høring, og her er der kommet fire høringssvar. På baggrund af de indsendte svar er der blevet ændret i lokalplanen blandt andet omkring terrænregulering. Der må for eksempel ikke terrænreguleres ved byggemodning mere end én meter i forhold til det naturlige terræn. Området er meget kuperet.
(Plan- og Vejudvalget, 05.11.2018, punkt 3)

Planer vedtaget for nyt boligområde mellem Øster Bordingvej og Nordre Højmarksvej

Plan- og Vejudvalget har vedtaget en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, der gør det muligt at bygge 177 rækkehuse i op til tre etager og 9 parcelhuse. Planerne har været i fire ugers høring, og der er kommet fire høringssvar. På baggrund af svarene er der ændret i lokalplanen. Blandt andet er det tilføjet, at regnvand skal håndteres på egen grund. Plan- og Vejudvalget har også godkend, at der bruges 3,5 mio. kr. til at anlægge nye vej, stier, og en tunnel under Øster Bordingvej i forbindelse med hele boligudviklingen mellem Øster Bordingvej, Nordre Højmarksvej og Brunbakkevej.
(Plan- og Vejudvalget, 05.11.2018, punkt 4 og 15)

Åbning og indvielse af botilbuddet H. C. Branners Vej

Det tidligere Ballelund Plejecenter er ved at blive bygget om, fordi det under navnet Botilbuddet H. C. Branners Vej skal være et botilbud for unge og yngre voksne (ca. 16-35 år) med psykiatriske problemstillinger og borgere med autisme. De første flytter ind i starten af januar. Inden da bliver borgerne i Balle inviteret indenfor på botilbuddet, så der er mulighed for at se de nye omgivelser. Socialudvalget har fastsat datoen for indvielsen, som bliver den 25. februar. Til indvielsen inviteres alle botilbuddets beboere og deres pårørende.
(Socialudvalget, 06.11.2018, punkt 5)

Planer for værksted og besøgscenter for klassiske biler i høring

Byrådet har efter indstilling fra Plan- og Vejudvalget godkendt at sende planerne for et besøgscenter for klassiske biler med værksted i otte ugers høring. Lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen gør det muligt at bygge et besøgscenter og værksted nord for Hestehavevej. Lokalplanen tillader at et bygningskompleks på ca. 6.000 m2, som må opføres i op til 8,5 meters højde. Bebyggelsens facade skal fremstå i afdæmpede jordfarver. Forud for tillægget til kommuneplanen blev der i en forhøring indkaldt idéer og forslag til planlægningen. Der er modtaget tre høringssvar, som udtrykker bekymring for at trafikken til besøgscenteret går via Hestehavevej, som er et boligområde. En borgergruppe har fremsendt tre forslag til alternative linjeføringer med adgang fra nord ved Gubsø-området. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at alle forslag er i konflikt med naturbeskyttelsesinteresser, og derfor ikke kan anbefales.
(Plan- og Vejudvalget, 01.10.2018, punkt 16, byrådet, 29.10.2018, punkt 14)

Værksted og besøgscenter for klassiske biler miljøgodkendt

Klima- og Miljøudvalget godkender miljøvurderingen af kommune- og lokalplanen for et besøgscenter for klassiske biler nord for Hestehavevej. Besøgscenteret kommer også til at indeholde værksted, showroom, kontor, restaurant og konferencefaciliteter. Besøgscenteret er blevet miljøvurderet i forhold til påvirkning af Balle Kirke, engområdet ved Gubsø og trafik til besøgscenteret. Teknik- og Miljøafdelingen har vurderet, at besøgscenteret ikke kommer til at virke skæmmende i forhold til kirken, og at engområdet ikke vil blive væsentlig negativ påvirket. Den daglige trafik til og fra besøgscenteret er oplyst til ca. 5 medarbejdere. Der vil ikke være daglig besøgende. I stedet forventes det, at der bliver holdt ca. 20 arrangementer årligt med maks. 100 personer, og 1-2 gange om måneden kan der forventes meget trafik. Støjberegninger viser, at Miljøstyrelsens støjgrænser bliver overholdt, og at den øgede trafik ikke har en væsentlig negativ effekt.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.10.2018, punkt 5)

Discgolfbane på vej i Vestre Kejlstrup-skoven

Søhøjlandet Discgolf klub får 100.000 kr. af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til at etablere en discgolfbane i Vestre Kejlstrup-Skoven. Discgolf handler om på færrest kast at få frisbees i kurve. Klubben ønsker at anlægge en 27 hullers bane i skov- og engområder. For at anlægge banen skal der etableres tee-steder, ryddes buske og opsættes målkurve, skiltning og informationsmateriale. I forhold til drift er der græs, som skal klippes omkring 10-12 gange årligt. De 100.000 kr. rækker til at dække indkøb af materialer og til at etablere de første tee-steder. Discgolf klubben vil selv fundraise flere penge til at etablere de resterende huller. Klubben fortæller, at Discgolf er nemt at gå til og kan spilles af mange forskellige typer både naturelskeren, motionisten, sportsudøveren, erhvervsgæsten og den aktive familie. Klubben arbejder også på at skabe kontakt til lokale skoler og lave discgolf-forløb, som kan bruges i undervisningen. En discgolfbane passer også ind i det overordnede billede på Silkeborg Kommune som Danmarks Outdoor Hovedstad.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 01.10.2018, punkt 4)

Planer for nyt boligområde vedtaget

Plan- og Vejudvalget har indstillet til byrådet at vedtage et tillæg til kommuneplanen og lokalplanen for et nyt boligområde sydvest for og nær motorvejsafkørslen Høje Kejlstrup. Det er ejeren af Nordre Højmarksvej 21, der ønsker, at landbrugsarealet på 88.000 m2 skal være et nyt boligområde. Planerne er nu vedtaget, så der kan bygges 22 parcelhuse på grunde af ca. 800 m2 og 72 rækkehuse af forskellig art i et til to plan. Planerne har været i otte ugers høring, og der er kommet tre høringssvar. Der er efter høringsperioden lavet nogle tilføjelser til lokalplanen. Det er, at skiltning i området kræver en godkendelse fra Vejdirektoratet, og at der kan placeres mindre bygninger som skure og carporte i vejskel, hvis nogle krav overholdes.
(Plan- og Vejudvalg 01.10.2018, punkt 13)

Planer for nyt erhvervsområde vedtaget

Byrådet har efter indstilling fra Plan- og Vejudvalget vedtaget en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen for et nyt erhvervsområde mellem motorvejen, Kejlstrupvej og Nordre Højmarksvej. Planforslagene har været i høring, og er kom der fire høringssvar. Efter høringsperioden er der i lokalplanen lavet nogle ændringer. I lokalplanen er der blevet indskrevet, at Vejdirektoratet skal give tilladelse til bebyggelse og andre faste anlæg som hegn og støjvolde mellem motorvejen og motorvejsbyggelinjen, og at der ikke må sættes reklamer op i området, der grænser op til motorvejen. Det nye erhvervsområde skal give mulighed for erhvervs- og butiksbyggeri med pladskrævende varegrupper i op til to etager og 12 m. Der er også lavet en frivillig udbygningsaftale med en ansøger til et byggeri i området. Det betyder, at ansøgeren vil betale omkostningerne til svingbaner, så områdets anvendelses- og byggemuligheder øges, men som ellers ikke var forventet nødvendige.
(Plan- og Vejudvalget, 01.10.2018, punkt 14, byrådet 29.10.2018, punkt 12)