Referat Generalforsamling 01/09-2020

Referat af generalforsamling i Balle Lokalråd afholdt d. 1.9.2020 kl. 19.00 i Balle Kirkeby Forsamlingshus.

 

 1. Valg af dirigent. Ole Rasmussen (OR) blev valgt til dirigent. OR konstaterede at generalforsamlingen iflg. vedtægterne burde have været afholdt tidligere på året, men at forsamlingsforbuddet under landets coronalockdown havde forhindret dette. Forsamlingen accepterede dette under påberåbelse af force majeure.
 2. Fremlæggelse af formandens beretning. Carsten Ørum Skytt (CØS) fremlagde beretning, som også var uddelt i skriftlig kopi. Der henvises til denne (bilag).

Efter fremlæggelsen fremkom der følgende kommentarer:

 1. Tom Ebbe Jakobsen (TEJ) (formand for Hvinningdal Lokalråd) nævnte at de tre lokalråd i Balle, Buskelund og Hvinningdal burde arbejde sammen om en fælles trafikudmelding.
 2. Oluf Eriksen (OE) takkede for støtten til forsamlingshuset inkl. hjælp til praktisk arbejde omkring forsamlingshuset.
 3. Susanne Clausen spurgte til Balles geografiske udstrækning. Jonas Hessler (JH) oplyste følgende: Balle omfatter lokalrådsmæssigt ikke Gubsø, men Dalkvarteret er med, idet lokalrådets område følger skoledistriktet for Balleskolen. Formålet med Fru Clausens spørgsmål var at sikre en opmærksomhed på at alle områder af Balle er repræsenteret. CØS forsikrede om at vi har inviteret i de dele af Balle som aktuelt ikke er repræsenteret. Jan Harder Skovdal (JHS) anførte at vi også via opsætning af midlertidige skilte forsøger at gøre opmærksom på Balle Lokalråds aktiviteter bredt i Balle.
 4. Fru Clausen takkede for bagagerumsmarkedet.
 1. Fremlæggelse af regnskab. Regnskabet blev omdelt i kopier og kasserer Henrik S. Madsen (HSM) præsenterede det. Se bilag. En mappe indeholdende alle bilag var tilgængelig for gennemsyn på mødet. HSM bemærkede at vi har høje bankudgifter. TEJ delte erfaringer fra Hvinningdal Lokalråd og deres bankaftale. OE forslog at vi kunne bede vores bank om et sponsorat for at gøre lidt op for de høje bankudgifter. CØS anførte at vi har gjort meget for at tjene penge til rådets aktiviteter samtidig med at han opfordrede os til også at bruge nogle af dem. Fru Clausen anførte at når nu vi har overskud, behøver vi måske ikke skrabe flere midler ind.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen idet den person vi havde udset os som revisor måtte melde forfald grundet inhabilitet.

 1. Indkomne forslag. Et forslag om at flytte datoen for generalforsamlingen til senest d. 1. april blev enstemmigt vedtaget.
 2. Suppleringsvalg til lokalrådet. Sture Brock-Mølgaard (SBM) stillede op og blev valgt. Lasse Bak Gustafsson havde på forhånd meddelt sit ønske om valg til lokalrådet og blev valgt. Rådet består herefter desuden af Carsten Ørum Skytt, Henrik S. Madsen, Ole Rasmussen, Martin Nyegaard Wedel, Trine Volf, Kristian Keis, Jan Harder Skovdal og Jonas Hessler. Merete Juul Hansen og Peter Bang Overby havde ønsket ikke at fortsætte i rådet og forsamlingen takkede dem for deres indsats.
 3. Valg af revisor. Fru Clausen forslog at vi kan spørge Morten Harde Clausen om hjælp.
  1. Carsten bad SBM om at præsentere sig hvilket han gjorde. Der blev udvekslet kontaktinformationer for de nyvalgte medlemmer af rådet.

 

Ref. Jonas Hessler, 3.9.2020.

 

Godkendt d. 16.9.2020 ved møde i Balle Lokalråd.

Referat Lokalrådsmøde d. 16/9-2020

Referat fra møde i Balle lokalråd 16. sept. 2020 hos Carsten

Til stede: Carsten, Sture, Martin, Ole, Christian, Lasse, Jonas, Trine

Afbud fra Jan og Henrik

Referent: Trine

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt. Under evt. behandles generalforsamlingen.

 1. Gennemgang + godkendelse af referat fra mødet d. 25. aug.

Jan ville følge op på Anitas planer for et løb i Balle. Vi spørger ham, om det er sket.

Fællesspisning er slået op på Facebook.

 1. Præsentation af hinanden + gentagelse af hidtidige opgaver for de nuværende medlemmer + goddaw til vores nye medlemmer.

Kort om vores to nye medlemmer:

Sture underviser på Viby Gymnasium i bl.a. psykologi. – Lasse arbejder i Flyvestation Karup for Flyvevåbnets Efterretningstjeneste.

 1. Spørgsmål fra vores nye medlemmer + løse tanker fra vores nye medlemmer til hvad de kunne tænke sig at arbejde med + kort introduktion til, hvordan vi arbejder (herunder også adgang til dropbox + ajourføring af kontakt-info) + gruppebillede.

Sture vil gerne arbejde med sociale arrangementer. Lasse er god til at netværke.

I dropboxen har vi alle vores gamle dokumenter + adresseliste over lokalrådets medlemmer.

Gruppebilledet blev udsat til et møde, hvor vi alle er til stede.

 1. Konstituering
 2. Kasserer – Henrik blev genvalgt
 3. Aktivitetesudvalg – Jan fortsætter som leder af aktivitetsudvalget.
 4. Politisk udvalg – Ole fortsætter som leder af politisk udvalg. Men han efterlyste flere med interesse for udvalgets arbejde.
 5. Formandskab – Carsten fortsætter som formand, men da han stiller op til byrådet, vil han ikke være formand efter næste generalforsamling. Han genopstiller dog gerne som almindeligt medlem af lokalrådet.
 6. Revisor – Carsten vil kontakte Morten Clausen og bede ham være revisor
 7. Andet? – Trine tjekker jævnligt vores mail, alleforballe@gmail.com

Generelt halter kommunikationen til borgerne, men vi tager det op på et temamøde (jf. punkt 8).

 1. Drøftelse / evaluering af borgermøde med kommunen 15.9 i forsamlingshuset
 2. Hvordan gik det (evt. Ole)
 3. Hvad nu / hvor går vi hen herfra?

Der har været stor interesse for mødet. Foruden de ca. 60 fremmødte, blev det fulgt af 50-80 mennesker på nettet.  Carsten var meget glad for det store fremmøde, og at problemerne med trafik og institutionspladser, grundet den store tilflytning til vores område, blev formuleret så klart (skarpt!) af flere mødedeltagere.

Jonas vil skrive flere kommentarer til kommunen. Der er mulighed for indsigelser frem til 12. okt. Ole vil lade borgerne komme med deres indspark og samle op på dem omkring d. 10., hvorefter han kan supplere med det borgerne ikke har berørt.

 1. Indspark fra Martin vedr. Balle Torv + orientering fra Jonas/Carsten om henvendelse fra Mikkel om at bistå proces / være med-drivkaraft til et projektoplæg.

Martin opfordrede til, at vi genoptager vores drøftelser med henblik på at udvikle et projekt for det ledige areal ved Balle Torv. Planerne skal på et særlig temamøde (jf. punkt 8).

 1. Planlægning af kommende møder (12/11-20, 15/1 21 og 9/3 21)
 2. Drøftelse af tematisering af møderne for at kvalificere arbejdet. Forslag:

Trafikmøde, Balle Torvmøde, åbent møde, andet . . .?

 1. Hvor afholdes møderne?

Mødet 12. nov. afholdes hos Christian med trafik som tema. Christian og Lasse laver oplæg til mødet.

Mødet 15. jan. afholdes hos Carsten som forsinket nytårstaffel og omhandler kommunikation.

Mødet 9. marts afholdes hos Martin og omhandler Balle Torv.

 1. Kommende aktiviteter
 2. Fællesspisning: Hvem kommer, hvem kan hjælpe?

Der er tilmeldingsfrist fredag i næste uge. Trine omtaler igen arrangementet i morgen på Facebook. Carsten, Sture og Trine mødes kl. 21 i Forsamlingshuset aftenen før for at sætte borde op m.m. Martin sørger for vin. Carsten sørger for, at der er øl og vand på lager og Anita og Trine står for maden.

 1. Juletræstænding: Hvem kommer, hvem skaffer, hvem kan hjælpe?

Der er juletræstænding på Balle Torv 27/11. Carsten, Jonas, Martin, Sture og Christian sætter lys på træet man. d. 23/11. De mødes hos Carsten kl. 19.30

 1. Fra politisk udvalg

Ole havde ingen yderligere kommentarer.

 1. Evt. – Referatet lægges på hjemmesiden.

 

Referat Lokalrådsmøde d. 25/8-2020

Dagsorden for møde i Lokalrådet i Balle d. 25.8.2020 kl. 19.30 -21.30 i Balle Forsamlingshus. Trine medbringer kage. 

 

 1. Besøg fra Aktivitetsforeningen Lindgren om muligt samarbejde om et motionsløb i 2021 med henblik på fremtidig fundraising. Oplæg ved Anita før vores egentlige møde starter.

 

Ref: Anita fortæller om, at nye beboere i kvarteret ved Lindgrens-vej er gået sammen om at samle ind til en småbørns-legeplads. De har gjort det bl.a. ved at alle nye beboere indbetaler kr. 2000 til en fællesskasse. Anita (og andre) ønsker at aktiviteter ikke kun skal dreje sig om småbørnsaktiviteter – det skal være mere fra vugge til grav. Det er et blandet kvarter, hvor folk går på flere forskellige skoler og arbejder mange forskellige steder. Grundejerforeningen stod oprindeligt for legepladsen, men rekreative aktiviteter er nu flyttet ind i aktivitetsforeningen (der tæller 5 medlemmer pt.). Første skridt for dem har været at lave fysiske rammer for udfoldelse (første spadestik er taget), og når de fysiske rammer er på plads, er der mange frivillige, der står parate til at lave udendørs og fælles aktiviteter. Foreningen har rejst midler til to projekter indtil videre, både kommunalt og fra fonde. Nu har de en udfordring bestående i at kommunale midler kommer forlods, men fondsmidlerne kommer først bagefter. Denne økonomiske udfordring arbejder foreningen nu med. Én løsning kunne være, hvis kommunen vil mellemfinansiere. En anden løsning er at stable et løb på benene, hvor man kan indhente sponsorater til. Det kunne være 26. februar 2021 til afholdelse af et løb, hvor midlerne kunne gå til f.eks. a) Hallen i Buskelund og b) Aktivitetsforeningen. Næste år (2022) kunne det være Balle Lokalråd, der står for løbet og samle midler ind til et formål, man kunne enes om.

 

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde afholdt d. 2.6.2020

 

Ref: Godkendt.

 

 1. Godkendelse af denne dagsorden. Punkter til evt.?

 

Ref: 3 pkt. tilføjet.

 

 1. Trine: Angående Fællesspisningen d. 2.10.2020 i Balle Forsamlingshus. Orientering om arrangementet og afklaring af økonomien.

 

Ref: Trine har afholdt møde med med-arrangør, Anita. Tema: (kød)boller. Boller i mange udformninger (boller i karry, italienske boller, vegetar-boller). Pris-forslag 25-30 kr per voksen og 15 kr per barn. Martin finder et lille vin-udvalg fra Brdr. D. Carsten skriver en notits på FB om opslaget og spørger til om, der er folk, der har idéer til underholdning og frivillige på dagen (fra kl. 14 + efterfølgende + indkøb). Henvendelser til alleforballe@gmail.com

 

 1. Henrik: Kassererens præsentation af regnskab

 

Ref: Henrik fremlagde regnskab og bemærkede at vi har en større post i form af gebyrer til bank og mobile pay, og vi betaler negative renter. Året har båret præg af lille aktivitet (som resten af samfundet) og derfor er regnskabet også derefter. Regnskabet sendes til revision og præsenteres herefter til borgermødet 1/9. Lokalrådets mobile pay er: 88 99 44. Henrik spørger revisor om han vil genopstille.

 

 

 1. Ole: Opfølgning på uddeling af flyers

 

Ref: Ole beder om rettelser til omdelings-ruterne. Er / var det de rigtige antal, der stod på de forskellige veje. Det sparer tid til næste gang.

 

 1. Ole: kommuneplan 2020-2032

 

Ref: Ole orienterer om rammer + overskrifter for mødet, jf. nedenstående punkter. Carsten + Ole + Jonas + Trine kommer til mødet. Carsten indkøber et basis-sortiment af øl + drikkevarer + hygge til mødet + håndsprit til fremtidige arrangementer. Jonas hjælper med at slæbe. Jan undersøger køb af projektor. Trine + strikkeklubben bager kage til ca. 30 personer.

 

 1. Borgermøde d. 15.9.2020 i Forsamlingshuset hvor kommunen orienterer om kommuneplanen. Drøftelse af praktik vedr. mødet. Har vi frivillige hænder?

 

 1. Emner der optager lokalområdet der er indsendt på forhånd:

 

Trafik og mobilitet

 1. Trafiksituationen i lokalområdet optager de lokal beboere, især blandt forældre til børn. Biltrafikken er i perioder på dagen ved at ’sande til’, da infrastrukturen i lokalområdet ikke er bygget til den markante tilflytning, der er sket i området. Problemstillingerne har tidligere været en væsentlig tema på borgermøde i 2019! . Umiddelbart er der ikke skitseret nogle langsigtede løsninger i den nye kommuneplan!

 

Outdoor

 1. Vi har tidligere peget på, at de grønne områder i lokalområdet (og her skal Buskelund og Hvinningdal tænkes ind) skulle gøres mere synlige for lokalområdets beboerne fx med skiltning og kort. Vi ser ikke umiddelbart at Outdoor er tænkt ind i den nye kommuneplan specifikt for Balle m.v.

 

Skoler

 • Balle Skolen er fyldt til bristepunktet, og Buskelund er også ved at nå sit limit, medens der på Skægkær fortsat skulle være kapacitet. Hvorledes forstiller man sig at løse denne skævvridning på længere sigt, når der vil ske en yderlig tilflytning til området?

 

Byer og boliger

 1. Vi får jævnligt henvendelser om, hvorfor de vedtagne lokalplaner ikke svarer til den virkelighed, når området er udbygget. Der gives en række dispensationer uden at demokratiet (naboer m.v.) bliver orienteret/hørt – vi har indtryk af at det sker administrativt! Ligeledes efterlyses der en mere alsidighed i byggeform – ærgerligt at kommunens arkitekturpolitik ikke nåde at få virkning. Der er opstået nogle ’ørkner’ af sammenpresset byggeri, der absolut ikke er med at hæve værdien i det spændende at bo i Balle! Vi skal passe på det grønne vi har tilbage! Der efterlyses mere synlig sammenhængskraft mellem Balle/Buskelund/Hvinningdal og Skægkær, da vi ser, der her vil ske en udvikling med nyt byggeri!

 

 1. Ole: Orientering politisk fra lokalområdet
  1. Ambulanceberedskab til Kejlstrupvej – tilpasninger til Lokalplanen

 

Ref: Orientering om de nye planer, der medfører øget udrykningskørsel. Dette vil påvirke nogle af Balles borgere. Udrykning må først tændes, når det rammer Kejlstrupvej.

 

 1. Jan: Aktivitetsudvalget tilbydes at orientere om aktiviteter

 

Ref: Mange aktiviteter har været aflyst pga. Covid19.

 

 

 1. Carsten: Generalforsamlingen
  1. Har vi nogle kandidater?

Carsten + Jan laver opslag i FB-gruppen i den kommende uge.

 

 1. Dagsorden er offentliggjort

Ole er dirigent, Carsten holder formandens beretning, Henrik fremlægger regnskab, indomne forslag (vedtægtsændring = dato for borgermødet), suppleringsvalg (På valg: Jan, Martin, Merete (udtræder), Peter (udtræder), Kristian), valg af revisor + revisor-suppleant, evt.

 

 1. Formandens beretning – har I input?

 

Carsten forbereder formandens beretning. Jan forbereder en orientering fra aktivitets-udvalget, skriftligt. Potentielle overskrifter: Still standing strong.

 

 1.  

 

 • Gæster udefra / er vores møder åbne (Carsten)

 

Ref: Drøftelse af, hvorvidt vores møder er åbne for tilhørere eller ej. Der er enighed om, at lokalrådets møder er åbne og tilhørere er velkommen i det omfang værten har plads til det. Tilmelding nødvendig på forhånd. Mødet d. 16/9 er konstituerende møde og derfor ikke åbent. Mødet d. 12/11 er åbent, og der skal sendes emner til dagsorden senest d. 2/11 til Jonas, hvorefter denne dagsorden kan offentliggøres til Facebook.

 

 • Anitas oplæg (Jonas)

 

Ref: Jan vil gerne være kontaktperson til Anita og aktivitetsforeningens forslag om et fundraiser-motionsløb. Jan indhenter yderligere informationer.

 

 • Trafik (Kristian)

 

Ref: Der er fortsatte store frustrationer vedr. trafik i Balle. Den 16/9 til det konstituerende møde, gøres det til et punkt (Carsten), hvilke temaer det kommende års møder skal have. Der skal programsættes et tema-møde om Trafik. Emnet kræver en struktureret og grundig forberedelse.

 

Referat Lokalrådsmøde d. 2/6-2020

Dagsorden, ekstraordinært Lokalrådsmøde, 2. juni 2020

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden

 • Dagsorden blev godkendt
 • Til evt. blev tilføjet
  • Henvendelse vedr. støjvold ved Nordre Højmarksvej (Ole)
  • Løbesedler / hustandsomdelt folder
  • Henvendelse vedr. skolepatrulje / fodgængere på Balle Kirkevej

Pkt. 2: Gennemgang af referat fra forgående møde

 • Referat blev gennemgået for at samle op på en lang række løse tråde og – ikke mindst – aflyste / udskudte arrangementer og møder.
 • Arrangemeter og møder behandles særskilt i hhv. pkt. 5, 6, 7 og 8.
 • Trine afgav status på kontakt med kommunen vedr. stoppede afløb og glatte trin ved tunnelen under Balle Kirkevej.
 • Jonas påtog sig at tjekke op på gelænderet ved samme tunnel + lave opfølgende kontakt til kommunen vedr. de glatte trin i god tid før frosten kommer.

Pkt. 3: Henvendelse til lokalrådet fra Silkeborg Kommune

Balle Lokalråd er positivt indstillet overfor projektet.

Rådet er nysgerrige på vores rolle.

Vi ønsker at understrege ØBGs betydning, og i den sammenhæng gør vi opmærksom på, at Buskelund med fordel kan medtænkes i projektet, da ØBG som central foreningsspiller i området netop binder Balle og Buskelund sammen.

Vi bidrager gerne med kommunikation (Facebook og hjemmeside).

Carsten koordinerer mødedato. Forslag: 17. august.

Pkt. 4: Brev fra Silkeborg Kommune vedrørende borgermøde om kommuneplanen                                

                                 Dato fastsat til 15/9 klokken 19.

                                 Carsten

 • kvitterer for dato (15/9) og spørger ved sammen lejlighed om hvilken økonomi kommunen bidrager med til afholdelse af mødet + hvorledes mødet bliver annonceret?
 • undersøger leje af forsamlingshuset

 

Ole orienterede kort om Lokalrådets nuværende indspark til kommuneplanen, der primært drejer sig om at indtænke Silkeborg som DK’s outdoor hovedstad i al planlægning og fremtidig udstykning. Flere grønne og rekreative områder.

 

Ole holder øje med den politiske behandling af sagen og orienterer lokalrådet.

Evt. et punkt til næste mødes dagsorden.

Pkt. 5: Borgermøde + Valg til Lokalrådet

Punktet var genstand for længere drøftelse, hvor argumenter for og imod et hurtigt afviklet borgermøde i juni blev opvejet imod argumenter for at vente til den anden side af sommerferien. Ved endt drøftelse blev punktet gjort til genstand for håndsoprækning blandt medlemmerne og et flertal valgte at afholde borgermødet efter sommerferien.

Ny dato for borgermøde, inklusive valg af nye medlemmer blev fastsat til 1. september klokken 19

Carsten undersøger om forsamlingshuset er ledigt.

Merete og Peter ønsker ikke at genopstille.

Carsten genopstiller ikke som formand.

Carsten og Ole er tovholdere på mødet.

Jonas finder tidligere fremsendte køreplan for det aflyste borgermøde og tilføjer Jan til dagsordenen.

Jan er kommunikationsansvarlig for borgermødet og

 1. Er primus motor på opstilling af skilte (vi skal have skaffet nye skilte)
 2. Udsender et forslag til frivillig markedsføringsplan til medlemmerne.

Under drøftelse af borgermødet blev der aftalt et ordinært lokalrådsmøde den 25. august kl. 19.30, hvor følgende foreløbige punkter allerede er sat på dagsorden.

 1. planlægning af borgermøde
 2. planlægning af kommuneplansmøde
 3. planlægning af juletræs-tænding
 4. status på fællesspisning
 5. trafik

Pkt. 6: Skt. Hans

                      Vi noterer os at Skt. Hans i Lunden er aflyst.

                      Balle Lokalråd afholder ikke Skt. Hans i år, givet de nuværende omstændigheder.

                      Jan offentliggør beskeden efter 8/6

 

Pkt. 7: Vigtige datoer i 2020 + 2021

                      Mødeplan, ordinære møder:

 • 25/8
 • 16/9
 • 12/11
 • 15/1
 • 9/3

Alle møder afholdes klokken 19.30

                      Arrangementer:

 • 23/8 klokken [mangler tidpunkt]: Bagagerumsmarked (Mette & Martin) – Jan orienterer dem
 • 1/9 klokken 19: Borgermøde i Balle Lokalråd, inklusive valg af nye medlemmer
 • 15/9 klokken 19: Borgermøde om kommuneplan
 • 2/10 klokken 17: Fællesspisning i forsamlingshuset (Trine + Anita)
 • 27/11 klokken 15.30: Juletræet tændes på Balle Torv
 • 31/3 klokken 19: Borgermøde + valg til lokalråd
 • 31/3 klokken 20: Lynforedrag (Peter)

Pkt. 8: Eventuelt

Ole var nødt til at gå under dette punkt grundet forsinket møde-afslutning men orienterede forinden om indkommen henvendelse vedrørende manglende udsyn ved støjvold ved sognegården. Var der en handling hér?

Løbeseddel

Det blev besluttet at sende løbeseddel til hustandsomdeling i trykken hurtigst muligt.

 • Carsten sender datoer til Martin.
 • Martin retter til og sender til Jan.
 • Jan sender til trykkeri.
 • Det er ambitionen at vi i fællesskab får omdelt løbesedlerne i løbet af sommerferien.
 • Trine afsøger annoncører til løbesedlen á 500 kr (Rema, Brd. D, Blomst & Gren og…) Der var enighed om, at der kun spørges om én annoncør indenfor hver branche og at Rema spørges som den første).

 

Henvendelse fra Balle-boer vedr. skolepatrulje

Kristian er blevet spurgt til skolepatrulje på Balle Kirkevej. Hvorfor er der ikke en sådan til at hjælpe i myldretiden.

Jan skriver til Pia Nielsen.

Punktet genbesøges til næste møde under overskriften ”trafik”

UDSAT Indkaldelse til Borgermøde

GRUNDET REGERINGS UDSPIL ANG. CORONA VIRUS, HAR VI VALGT AT UDSKYDE BORGERMØDET.

VI VENDER TILBAGE MED EN NY DATO.

 

Der indkaldes hermed til borgermøde i Balle Lokalråd mandag den 30. marts 2020 kl. 19.00 i Balle Sognegård med følgende dagsorden,

 

 1. Valg af dirigent
 2. Redegørelse for lokalrådets arbejde i den forløbne periode
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
  1. Lokalrådet foreslår følgende ændring til vedtægternes §11 – 2. afsnit,

Lokalrådet indkalder mindst en gang årligt inden 1. april, med 14 dages varsel, til et ordinært borgermøde med regnskab, valg m.v., jfr. dagsordenspunkterne nedenfor.

 1. Suppleringsvalg til lokalrådet
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
 3. Eventuelt

 

Læs mere om begivenheden her

Referat for møde i Balle Lokalråd fredag den 10. januar 2020

DAGSORDEN, ordinært lokalrådsmøde, 10. januar 2020

Grønningen 20 fra kl. 17-18.30 med efterfølgende spisning.

 • Godkendelse af dagsorden + opfølgning fra sidst.

 

Opfølgning fra sidst:

Jonas inspicerer det opsatte gelænder ved Rema.

Trine tager kontakt til kommunen vedrørende stoppede afløb ved tunnellerne, hvor der ligger meget vand.

 

Mødedatoer 2020/2021 :                 14/4, 16/9, 12/11, 15/1-2021

Mødetidspunkter:                            kl. 19.30

Mødesteder aftales efter borgermødet 2020

 

Dagsorden er godkendt.

 

Fra Peter:

 • Lynforedrag i foråret 2020. Skal vi forsøge at arrangere en ny omgang Lynforedrag, og skal det i givet fald være samtidig med generalforsamlingen

Der er enighed om at afholde Lynforedrag den 30.3 kl. 20 i forbindelse med årets borgermøde (der holdes kl. 19).

Sted: Sognegården.

Peter er igen tovholder.

Carsten er nøgleholder og har tilbudt at hjælpe med at finde oplægsholdere, hvis Peter har brug.

 

Fra Ole:

 • Kalender 2020
  1. Lokalrådsmøder (i flg. seneste referat skulle der fremsendes forslag til møder – jeg syntes ikke at min mail er blevet beriget med forslag)

Datoerne er indsat under denne dagsordens punkt 1

 1. Borgermøde / generalforsamling (30. marts 2020)

Punktet behandles særskilt

 1. Hans ( 23. juni 2020)

Jan er tovholder

 1. Bagagerums-marked

Behandles på mødes den 14/4. Jan inviterer eksterne, der har vist interesse i at være med til at drive det.

 

 1. Fællesspisning

Trine anfører ønske om, at der skal være fællesspisninger oftere og at det ville være dejligt, hvis selve madlavningen også blev en del af aktiviteten.

Trine tager kontakt til skolen for at bede om lov til at se Klubbens lokaler og afdække om man må benytte lokalet til formålet.

 

 1. Juletræ (fredag 27. november 2020)

Punktet behandles på efterårsmøde 2020.

 

 1. Andet
 • Borgermøde 30. marts 2020
 1. Gennemgang af dagsorden
  1. Hvor skal mødet afholdes / tidspunkt

Der afholdes borgermøde den 30.3. kl. 19

Peter undersøger, om vi kan benytte Sognegården.

Carsten + Ole er tovholder på borgermødet.

Der udfærdiges en dagsorden, der sendes til næstformanden (Jonas).

Peter indsender rubrik til MJA og annoncerer, når dagsorden er parat.

Jan melder sig som kommunikations-ansvarlig: Der skal sættes skilte op, der skal være periode-mæssige opslag på Facebook.

Der fremlægges ændringer til vedtægterne således at borgermødet i fremtiden skal afholdes senest 1. april.

 

 1. Dirigent

Ole melder sig som dirigent.

 

 1. Hvem er på valg (hvad jeg kan stykke sammen fra sidste års borgermøde (dagsorden/referat))

 

Valgår

Bemærkninger

Carsten (formand)

2021

Ikke på valg (valgt i 2019)

Henrik (kasserer)

2021

Ikke på valg (valgt i 2019)

Jan

2020

Ordinær på valg (valgt i 2018)

Martin

2020

Ordinær på valg (valgt i 2019 for et år)

Jonas

2021

Ikke på valg (valgt i 2019)

Merete Juul

2020

Ordinær på valg (valgt i 2018)

Ole

2021

Ikke på valg (valgt i 2019) 

Peter

2020

Ordinær på valg (valgt i 2018)

Trine

2021

Ikke på valg (valgt i 2019)

Kristian

2020

Ordinær på valg (valgt i 2018)

 

Kristian modtager genvalg.

Jan modtager genvalg.

Martin modtager genvalg.

Peter ønsker ikke genvalg.

Vi afventer Merete. Merete har efter mødet tilkendegivet, at hun ikke ønsker genvalg.

Der er herefter to ledige pladser i Lokalrådet.

 

 • Husstandsomdeling af brochure 2020?

Der er bred enighed om, at det er en god idé at husstandsomdele endnu en løbeseddel i 2020. Denne gang bestilles 2.500 stk.  

Skrifttypen skal være større. Distribution medio/ultimo april.

 

Ole planlægger distribution + laver kalenderen.

Jan melder sig som annoncechef + vælger trykkeri

Martin laver layout.

Alle medlemmer af rådet medvirker til omdeling.

 

 • Trafiksituationen i Balle
  1. 40 km på H. C. Andersens Vej

Sænkning af hastighed er generelt modtaget godt. Lokalrådet oplever en generel efterspørgsel efter aflastning af veje + sænkning af hastigheder nogle steder. Det er tydeligt at trafikken sander til særligt omkring de nye bebyggelser.

 

 • Økonomi – regnskab 2019 / budget 2020

Vi afventer kasséren.

 

 • Hjemmeside – hvem melder sig til at levere opdateret indhold?

Alle opfordres til at kigge hjemmesiden igennem og sende ændringer til Martin.

 

 • Nyt fra politisk udvalg

Lokalrådet indgav ændringer til køreplaner på regional trafik ifm. ordinær høring. Ændringerne er ikke medtaget.

Kommuneplanen: intet nyt.

Lokalrådet deltog ikke i nærdemokratiudvalgskonference

Høringssvar er afgivet vedr. Lokalplan omkring Viborgvej. Kommunen har ikke foretaget sig noget.

Behandling af forespørgsel vedrørende kunst i rundkørsel.

Carsten svarer brevgiver at Lokalrådet er positivt stemt overfor kunst i rundkørsler.

 

 • Nyt fra aktivitetsudvalg

Fra Carsten:

 • Orientering om Forsamlingshuset

Punktet blev genstand for uformel drøftelse under spisning. Carsten orienterede om, at han ikke agter at genopstille som formand efter det kommende borgermøde, da han har tilbudt at stille sig til rådighed som formand for forsamlingshuset såfremt der findes opbakning til at skabe ny frivillighed i huset.

 

 • Er der nogen der vil hjælpe med at tage juletræ ned?

Martin, Jonas og Jan meldte sig. Carsten udsender forslag til tidspunkt.

Referat for møde i Balle Lokalråd torsdag den 10. oktober 2019

Tilstede: Henrik, Trine, Ole, Martin, Peter, Carsten, Kristian, Merete, Jonas (ref.).  Mødet startede kl. 19.39. Jan ankom kl. 19.53.

 1. Opfølgning på sidste møde og godkendelse af referat.
  1. Herunder opfølgning på punktet: Ungesituationen. Kan det bygges væk – kan det bedres ved dannelse/deltagelse i lokalsamfundet?. Referat: Carsten har spurgt om han må få tid i en samfundsfagstime på Balleskolen til at præsentere lokalrådet. Susanne har viderebragt forespørgslen. Der er kontakt til en samfundsfagslærer. Der afventes den videre udvikling. Der har ikke været flere episoder med uro.
  2. Gelænderet ved REMA. Referat: Der er sat gelænder op. Jonas: Der arbejdes også på trappen ved undergangen under Viborgvej.
 2. Godkendelse af denne dagsorden. Referat:
 3. Høringssvar til lokalplan 11-018 for et område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej. Referat: Ole: Høringen er lukket. Der er kommet 32 høringssvar. Den røde tråd i dem er indsigelser mod Håndværkervejs tilførsel til den nye ringvej samt indsigelser mod støjniveauet, hvis vurdering besværliggøres af det at terrænet ændres, hvilket vil have indflydelse på støjniveauet. Vi støtter at Håndværkervej ikke føres ud til Ringvejen da den ikke skal udvikle sig til en gennemfartsvej.
 4. Revision af buskøreplaner for lokalområdet. Referat: Ole: Der skal laves nye buskøreplaner til næste sommer. Hvis man tager morgen- eller eftermiddagsbussen for at nå toget i Silkeborg har man kun 4 minutter at skifte i. Vi har gjort den indsigelse at dette tidsrum er for kort.
 5. Kommuneplan 2020 – 2032 – introduktion den 16/9-19
  1. Vi er en del af delområde for Hvinningdal, Buskelund og Balle, og der er tale om meget overordnede planer
  2. Emner fra Balle Lokalråd til revision af kommuneplanen kunne være
   1. Integration af kommunens Outdoor koncept
   2. Overordnet plan for Balle Torv
 • Etablering af ’åbent’ samlingssted

Referat: Der skal lægges ny kommuneplan og arbejdet hermed går indtil udgangen af 2020. Der var en forespørgsel om Gubsøområdet, som ønskes indlagt under Balle lokalråd fremfor Skægkjær lokalråd. Det vil vi ikke modsætte os, men det er vigtigt at inddrage beboerne i Gubsø-området.

Har vi ønsker til kommuneplanen for Balleområdet? Ole har forslået opfriskning af de grønne områder som en form for implementering af Outdoor-koncepter. Desuden har Ole rådet til at der laves en plan for Balletorv. Desuden forslået at den gamle sognegård kunne gøres mere anvendelig for lokalområdets beboere.

Ole vil gerne vide om vi har andre forslag. Der vil blive afholdt høringsmøder i august/september 2020. Det planlægges vedtaget i byrådet i december 2020 til ikrafttrædelse 1.1.2021.

 1. Nærdemokratiudvalgsmøde den 24/9-19
  1. Silkeborg som demensvenlig kommune
  2. Information om arkitekturpolitik
  3. Revision af kommuneplanen

Referat: Ole og Trine deltog. Der var deltagelse fra 17 lokalråd. Vi er demensvenlig kommune, men det er demensområdet der er sparet på i den aktuelle sparerunde. Demenskonsulenterne skal herved være nedskåret fra 4 til 3 personer. Desuden blev der fortalt om kommunens kommende arkitekturpolitik. Der var også omtale af den nye kommuneplan.

 1. Arkitekturpolitik for Silkeborg Kommune den 3/10-19. Referat: Der var repræsentation fra 12 lokalråd. Vi er opfordret til at komme med input.
 2. Trafiksituationen i Balle. Referat: Vi synes at ventetiden ift. forbedringer af trafiksituationen er lang. Diskussion: Peter: Man kunne skrive til kommunen at man er utålmodig. Eller man kunne sætte en børnescooter ud på vejen for at lede trafikanternes opmærksomhed på børns tilstedeværelse i vejens nærhed. Ole: Måske har Okholm svært ved et trænge igennem i Plan- og vejudvalget. Kunne man mon hjælpe med at få de øvrigeudvalgsmedlemmers opmærksomhed? Jan: Taler for at lave happenings i god stemning. Kristian: Der er lavet en ny trafikmåling, som det ville være relevant at følge op på ift. den forrige måling. Carsten: Man kunne lave en kampagne hvor alle der synes at der køres for stærkt sætter børnelegetøj ud på fortovet på en bestemt dag. Peter: Man kunne kåre månedens gode bilist i Balle.

Beslutning: Vi kigger trafikmålingen igennem (Kristian) og skriver herefter til hele plan- og vejudvalget (Merete). Jan og Carsten laver en happening.

  1. Fremtidigt mødetidspunkt. Vi mødes kl. 19.30 med rullende ankomst.
  2. Dropbox: Diskussion af konceptet. Ingen ændringer.
  3. Peter: Der er lynforedrag d. 11.11. Der er ikke så mange tilmeldte og ikke så mange oplægsholdere. Der efterlyses flere deltagere. Der blev lagt et moderat til kraftigt pres på Kristian for at deltage.
  4. Carsten: Der skal rejses juletræ. Martin har en el-opgave at løse i den sammenhæng. Det skal være billigere end sidste år. Carsten, Jan, Martin og Jonas sætter lys på mandag d. 25.11. kl. 20. Henrik sørger for rehabilitering af Balle Brassband til d. 29.11. kl. 15.30. Carsten sørger for julemand og -mor.
  5. Der er fællesspisning d. 25.10. Overvejelser om hvordan vi skaffer forplejning. Merete er på sagen.
  6. Næste møde: d. 10.1.2020 hos Carsten kl. 17-18.30. Derefter spisning. Der er årsmøde d. 30.3.2020 kl. 20 på en endnu ukendt lokation. Carsten finder lokation.
  7. Jonas sender forslag til mødedatoer – 3 i 2020 og en i 2021 på skiftende ugedage.
  8. 20.10.2019/jh.