Referat for møde i Balle Lokalråd fredag den 10. januar 2020

DAGSORDEN, ordinært lokalrådsmøde, 10. januar 2020

Grønningen 20 fra kl. 17-18.30 med efterfølgende spisning.

 • Godkendelse af dagsorden + opfølgning fra sidst.

 

Opfølgning fra sidst:

Jonas inspicerer det opsatte gelænder ved Rema.

Trine tager kontakt til kommunen vedrørende stoppede afløb ved tunnellerne, hvor der ligger meget vand.

 

Mødedatoer 2020/2021 :                 14/4, 16/9, 12/11, 15/1-2021

Mødetidspunkter:                            kl. 19.30

Mødesteder aftales efter borgermødet 2020

 

Dagsorden er godkendt.

 

Fra Peter:

 • Lynforedrag i foråret 2020. Skal vi forsøge at arrangere en ny omgang Lynforedrag, og skal det i givet fald være samtidig med generalforsamlingen

Der er enighed om at afholde Lynforedrag den 30.3 kl. 20 i forbindelse med årets borgermøde (der holdes kl. 19).

Sted: Sognegården.

Peter er igen tovholder.

Carsten er nøgleholder og har tilbudt at hjælpe med at finde oplægsholdere, hvis Peter har brug.

 

Fra Ole:

 • Kalender 2020
  1. Lokalrådsmøder (i flg. seneste referat skulle der fremsendes forslag til møder – jeg syntes ikke at min mail er blevet beriget med forslag)

Datoerne er indsat under denne dagsordens punkt 1

 1. Borgermøde / generalforsamling (30. marts 2020)

Punktet behandles særskilt

 1. Hans ( 23. juni 2020)

Jan er tovholder

 1. Bagagerums-marked

Behandles på mødes den 14/4. Jan inviterer eksterne, der har vist interesse i at være med til at drive det.

 

 1. Fællesspisning

Trine anfører ønske om, at der skal være fællesspisninger oftere og at det ville være dejligt, hvis selve madlavningen også blev en del af aktiviteten.

Trine tager kontakt til skolen for at bede om lov til at se Klubbens lokaler og afdække om man må benytte lokalet til formålet.

 

 1. Juletræ (fredag 27. november 2020)

Punktet behandles på efterårsmøde 2020.

 

 1. Andet
 • Borgermøde 30. marts 2020
 1. Gennemgang af dagsorden
  1. Hvor skal mødet afholdes / tidspunkt

Der afholdes borgermøde den 30.3. kl. 19

Peter undersøger, om vi kan benytte Sognegården.

Carsten + Ole er tovholder på borgermødet.

Der udfærdiges en dagsorden, der sendes til næstformanden (Jonas).

Peter indsender rubrik til MJA og annoncerer, når dagsorden er parat.

Jan melder sig som kommunikations-ansvarlig: Der skal sættes skilte op, der skal være periode-mæssige opslag på Facebook.

Der fremlægges ændringer til vedtægterne således at borgermødet i fremtiden skal afholdes senest 1. april.

 

 1. Dirigent

Ole melder sig som dirigent.

 

 1. Hvem er på valg (hvad jeg kan stykke sammen fra sidste års borgermøde (dagsorden/referat))

 

Valgår

Bemærkninger

Carsten (formand)

2021

Ikke på valg (valgt i 2019)

Henrik (kasserer)

2021

Ikke på valg (valgt i 2019)

Jan

2020

Ordinær på valg (valgt i 2018)

Martin

2020

Ordinær på valg (valgt i 2019 for et år)

Jonas

2021

Ikke på valg (valgt i 2019)

Merete Juul

2020

Ordinær på valg (valgt i 2018)

Ole

2021

Ikke på valg (valgt i 2019) 

Peter

2020

Ordinær på valg (valgt i 2018)

Trine

2021

Ikke på valg (valgt i 2019)

Kristian

2020

Ordinær på valg (valgt i 2018)

 

Kristian modtager genvalg.

Jan modtager genvalg.

Martin modtager genvalg.

Peter ønsker ikke genvalg.

Vi afventer Merete. Merete har efter mødet tilkendegivet, at hun ikke ønsker genvalg.

Der er herefter to ledige pladser i Lokalrådet.

 

 • Husstandsomdeling af brochure 2020?

Der er bred enighed om, at det er en god idé at husstandsomdele endnu en løbeseddel i 2020. Denne gang bestilles 2.500 stk.  

Skrifttypen skal være større. Distribution medio/ultimo april.

 

Ole planlægger distribution + laver kalenderen.

Jan melder sig som annoncechef + vælger trykkeri

Martin laver layout.

Alle medlemmer af rådet medvirker til omdeling.

 

 • Trafiksituationen i Balle
  1. 40 km på H. C. Andersens Vej

Sænkning af hastighed er generelt modtaget godt. Lokalrådet oplever en generel efterspørgsel efter aflastning af veje + sænkning af hastigheder nogle steder. Det er tydeligt at trafikken sander til særligt omkring de nye bebyggelser.

 

 • Økonomi – regnskab 2019 / budget 2020

Vi afventer kasséren.

 

 • Hjemmeside – hvem melder sig til at levere opdateret indhold?

Alle opfordres til at kigge hjemmesiden igennem og sende ændringer til Martin.

 

 • Nyt fra politisk udvalg

Lokalrådet indgav ændringer til køreplaner på regional trafik ifm. ordinær høring. Ændringerne er ikke medtaget.

Kommuneplanen: intet nyt.

Lokalrådet deltog ikke i nærdemokratiudvalgskonference

Høringssvar er afgivet vedr. Lokalplan omkring Viborgvej. Kommunen har ikke foretaget sig noget.

Behandling af forespørgsel vedrørende kunst i rundkørsel.

Carsten svarer brevgiver at Lokalrådet er positivt stemt overfor kunst i rundkørsler.

 

 • Nyt fra aktivitetsudvalg

Fra Carsten:

 • Orientering om Forsamlingshuset

Punktet blev genstand for uformel drøftelse under spisning. Carsten orienterede om, at han ikke agter at genopstille som formand efter det kommende borgermøde, da han har tilbudt at stille sig til rådighed som formand for forsamlingshuset såfremt der findes opbakning til at skabe ny frivillighed i huset.

 

 • Er der nogen der vil hjælpe med at tage juletræ ned?

Martin, Jonas og Jan meldte sig. Carsten udsender forslag til tidspunkt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *