Referat for møde i Balle Lokalråd d. 22.8.2019

Tilstede: Ole, Henrik, Jan, Martin, Carsten, Merete.

Afbud: Peter.

Gæst: Susanne Clausen, formand for Skolebestyrelsen, Balleskolen.

Ref.: Jonas.

 

 1. Opfølgning på sidste møde og godkendelse af referat.

Referatet er godkendt.

 

 1. Godkendelse af denne dagsorden.

 

 1. Carsten Ørum Skytt: Kort drøftelse af, hvilken rolle Lokalrådet kan spille. Formanden for Øbg Fodbold og formanden for Skolebestyrelsen, Susanne Clausen, deltager.

 

Referat: Den tidligere skoledirektør gik i en periode med lignende problemer aftenture i området og fandt ud af at dem, der lavede ’ballade’ var udefra og ældre end ventet. Pointe: Det kan være smart at gå en tur og tale med dem, man møder. Pointe: Der skal være plads til at de unge kan mødes alene uden forældre. Pointe: Måske er der for kedeligt her for unge mennesker. Der er behov for et mødested. Carsten: Mangler der så noget til de unge her i Balle? Jacob fra ØBG har meldt ind via Carsten: Man kunne lave en multibane med petanque og borde/bænkesæt. ØBG (hovedforeningen) er i dialog med skolebestyrelsen. ØBG kan bidrage med anlægsmidler. Skolen er forbeholden for forslaget. Det vil medføre udgifter til vedligeholdelse som ikke findes i skolebudgettet. Jan: Vi kender ikke baggrunden for det, der er sket. Det kan være nogen udefra. Der er mange spekulationer. Ole: Denne situation opstår igen og igen med intervaller. Hvis vi presser problemet væk herfra flytter det bare til vores naboer, så der er behov for et overordnet koordinerende tiltag i form af SSP. Henrik: Der vil være forskellige målgrupper. Målet må være at bekæmpe utryghed i befolkningen. Merete: Der har også været gravet glas ned i sandkasser – alvorligt. Carsten: Dette kan ikke løses ved at bygge nye ting. Det handler om kultur: At rydde op efter sig selv. At de unge skal føles sig accepteret i samfundet. Susanne: Der er allerede multibane på Buskelund. Måske kan en ny bane gøre at de unge finder den gode side frem af sig selv.

       Ole: Måske har vi ikke et godt nok grundlag for at handle og hvad skal egentlig være vores rolle? Burde ungdomsskolen og SSP have en rolle?

       Henrik: Hvis problemet kommer udefra hjælper det ikke noget at vi gør alt muligt. Mangler vi ikke noget viden?

       Kristian: Man kunne bygge nogle shelters ved Rema ved petanque-banen.

       Jan: Faktisk har det vist sig at lokalsamfundet har behandlet situationen ok godt.

       Carsten: SSP var hurtigt på banen. Facebookgruppen reagerede også på det, vel modereret af Carsten.

       Susanne Clausen vil konferere med de øvrige skolebestyrelser.

       Vi følger op på dette på vores næste møde.

Carsten inviterede Susanne til at tage kontakt til nogle unge mennesker på skolen mhp deltagelse i lokalsamfundet.

 

 1. Ole Rasmussen: Der kommer lokalplanforslag vedrørende, ’Forslag til lokalplan 11-018 for et område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej, Alderslyst’til høring i 4 uger fra slutningen af august. Du kan se information her https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/#/lokalplanid/919 Denne lokalplan vedrører delvis vores lokalområdet (Alderslyst må være den anden part), hvorfor vi bør forholde os til forslaget!

Referat.: Ole er i tvivl om hvorvidt der kommen et mere detaljeret forslag man kan komme indsigelser til. Carsten og Ole er på sagen.

 

 1. Ole Rasmussen: Til orientering kommer der ’Forslag til lokalplan 11-016 for et centerområde ved Borgergade og Nørrevænget, Alderslyst. Byrådet skal sidst i august godkende, at forslag til lokalplan 11-016 sendes til godkendelse i byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse i 4 uger. Lokalplansforslaget består af en dagligvarebutik, fastfood-restaurant samt tankstation og vaskehal. Du kan se mere om forslaget her https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/#/lokalplanid/924

Referat.: Orienteringspunkt.

 

 1. Ole Rasmussen: Opfølgning på informationsmøde om trafikforhold.

Referat: Det var et godt møde selvom tiden skred. Kristian: Der er behov for opfølgning på trafikmålinger. Kristian er ved at lave en skriftlig opfølgning. Der er overvejelser omkring trafikafviklingen ved rundkørslen ved kirken. Merete har fulgt op på mødet med kommunen og det lyder til at der er sket nogle misforståelser, som Merete har forsøgt at udrede. Merete har spurgt om man kunne gøre bumpene på den nedre ende af Balle Kirkevej mere skrappe og om man kan gøre noget ved den tværgående trafik Lille Ballevej -> H. C. Andersensvej.

Carsten: Vi skal ikke tro vi kan komme med for specifikke ideer.

Merete: Der er afsat penge til forbedring af skoleveje. Det kunne være et argument vi kan bruge.

Ole: Vi skal påvirke politikerne fremfor embedsmændene.

Carsten og Merete vil fortsætte med at følge op på politisk niveau og embedsmandsniveau. Fokuspunkter er: Bump, tværgående trafik og trafik på øster bordingvej fremfor balle kirkevej.

 

 1. Ole Rasmussen: Opfølgning på husstandsomdeling.

Referat: Vi fik for få foldere trykt. Det var sjovt at gå rundt. Økonomien i det holder. Trine: Der er måske nogle der har mistolket det som reklamer. Kan det ændres til næste gang? Da hjemmesiden har været nede er der ikke kommet flere tilmeldte til nyhedsbrevet.

 

 1. Ole Rasmussen: Opfølgning på Sct. Hans arrangement.

Referat:

Jan: Tak til Trine for hjælpen. Der skal ikke være for meget i det. Måske ikke engang en konferencier? Måske skal det bare ikke være Jan.

Ole: Fint arrangement. Det er forkasteligt at ændre tidspunktet efter annonceringen. Der var tale om en vurdering i en konkret situation foretaget af arrangørerne. Kort diskussion ved konferencebordet heraf.

Trine: Der bør være en tale.

Merete: Jeg savner ikke at der bliver sagt så meget. Der foregår allerede mange ting. Jonas: Måske en lokalpolitiker vil holde tale en anden gang. Ole: Den ældre generation vil holde af at der er tale. Trine: Salget af klistermærker indbragte kr. 2.296. Carsten: Jeg vil gerne holde tale igen til næste år. Andre er også velkomne. Der er også muligheden for at invitere andre.

 

 1. Merete Hansen: Fællesspisning og fredagsbar den 25. oktober (inkl. salg af drikkevarer og klistermærker).

Referat: Vi gør som sidste år men med hævede priser. Plus: Der bliver slag af klistermærker.

 

 1. Trine Volf: Der ønskes en orientering om, hvad der sket i sagen om gelænder ved Rema-trappen. Carsten har skrevet til kommune og der er ikke sket noget. Jan: Man kan evt. skrive til vist nok vejmyndighed@silkeborgkommune.dk med små ting der skal ordnes. Alternativt punktet Giv et praj på hjemmesiden. Trine følger op.

 

 1. Peter Bang Overby: I forhold til dagsordenen kunne det være interessant at høre kommunen om en status på shelteret i skoven ved svømmehallen. Har kommunen planer om at renovere/genopbygge det efter den påsatte brand? Kan de evt. levere materialerne, og så kan vi levere mandskab? 
  Referat: Udskydes.

 

 1. Peter Bang Overby: Jeg har skrevet til Tom fra menighedsrådet for at høre, om vi må låne Sognegården til en omgang Lynforedrag enten mandag den 4., 11. eller 18. november, men jeg afventer svar.

Referat: Der afholdes lynforedrag d. 11.11.2019 i Balle Sognegård.

Opfølgning: Peter B. O. er tovholder og melder ud ved behov for hjælp.

 

 1. Jonas Hessler: Valg af Revisor. Jeg har truffet aftale med Lasse Korsgaard Christensen, som gerne vil hjælpe.

Referat: Lasse Korsgaard Christensen, tlf. Nr. 20814178. Henrik følger op.

 

 1.  

 

 1. Jan: Silkeborg Kommunes klimakoordinator har bedt om hjælp.
  1. Referat: SiKo skal være CO2neutralt i 2025. Der indkaldes til et møde for lokalråd.
 2. Martin: Hvordan søger man fonde?
  1. Referat: Merete har erfaring med det fra arbejdet. Man skal være meget præcis og følge de enkelte fondes kriterier. Der findes oversigter. Måske fokusere på lokale fonde. Ole: Måske er der penge at finde ud fra kommunens Outdoor-status.
 3. Carsten: Temamøde for lokalråd d. 24.9.
  1. Referat: Der er inviteret til temamøde. Det foregår fra kl. 17-19 i medborgerhuset. Sundhed og omsorg tilbyder at fortælle om Demensvenlig kommune. Arkitetur. Den næste kommuneplan frem til 2032. Ole og Trine vil gerne deltage.
 4. Carsten: alleforballe.dk
  1. Referat: Hjemmesiden er nu betalt og oppe at køre igen. Jonas forslog at tilmelde betalingen til BetalingsService.

 

Ref. JH. 1.9.2019.

Referat fra møde i Balle Lokalråd d. 13. maj 2019

Referent: Henrik
Afbud: Jonas, Jan

Pkt.

 

1

Referat fra sidste møde godkendt uden ændringer

 

2

Dagsorden til dagens møde godkendt

 

3

Informationsmøde om trafik i Balle d. 15. maj:

 

Det aktuelle referat er skrevet eftermødet, og referenten tillader sig at konkludere, at det var et rigtigt godt møde med en meget konstruktiv og gensidigt respektfuld tone.

 

Men det er jo ofte det der sker, når mødet er så godt forberedt, som tilfældet var ? Tak til Merete og Kristian.

 

4

Budget

 

Stor tak til Brdr. D samt Blomst og Gren for sponsorstøtte til den husstandsomdelte flyer.

 

Vores MobilePay virker (889944), og der er allerede tilflydt foreningen 20,25 kr.

 

Trine har sat gang i trykning af støtte-klistermærker. I den bedste af alle verdener genererer det alene ca. 9.000 kr. i indtægt. Smukt arbejde, Trine!

 

Muligheden for en fundraiser-middag blev drøftet – eventuelt med BigBand-koncert!

 

Tak til Jimmy for at støtte os bl.a. til Sct. Hans. Husk at køb ind i Rema1000!

 

Vi skal arbejde lidt mere aktivt med budgettet for at sikre, at vi får så meget ud af vores (få) midler som muligt.

 

Forventelige poster i den kommende periode – indtil næste Borgermøde:

 

Juletræ

 

 

 

her har vi hidtil givet 2.750 kr. for transport. I år skalerer vi ned, og ser om vi ikke kan klare det for betydeligt mindre: et træ, vi selv kan transportere, og en flaske vin til den glade giver.

Fællesspisning

Forventet omkostning på 2.000 kr. + indtægter ved salg af øl/vin

Web hotel

Her kan vi givetvis finde en bedre pris end den nuværende

 

Lokaler

Vi skal udnytte de eksisterende muligheder bedst muligt – blandt andet muligheden for at låne Sognehuset

 

Lynforedrag

Vi håber at kunne afholde et/to arrangementer (tak, Peter!) i løbet af perioden. Det koster forventeligt 500-1.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Folderen er efter mødet blevet kvalificeret, og sendes snarest i trykken. Tak til Ole for det store koordinerende og skrivende arbejde.

 

6

Sjovt – der har jeg ikke nogeret noget. Fik vi det vendt?

 

7

Nyt fra aktivitetsudvalget:

 

I forhold til Sct.Hans er Jan tovholder, og Trine og Martin hjælper gerne.

 

For egen regning kan referenten foreslå (højest ureglementeret!), at de overskydende vand fra Informationsmødet d. 15. maj samt et overskud fra Borgermødet i marts sættes til salg formedelst 10 kr. pr. genstand. Nu har vi jo MobilePay til at håndtere betalingen!

 

Hvis vi spørger pænt kan vi måske få lov til at sætte varerne hos Jimmy en dag før, sådan at vi kan levere KOLDE vand og øl.

 

Kassereren skal gerne bemande en bod.

 

8

Nyt fra politisk udvalg

 

Ole orienterede – man kan som bekendt altid holde sig ajour ved at se mødereferater.

9

Næste møde

 

22. august 2019 kl. 20:00 – hos Kristian – Balle Kirkevej 17B

 

Referat møde i det politiske udvalg d. 29/4-19

Til stede: Ole, Carsten, Henrik

Pkt. 1:            Dagsorden godkendt – referent: Henrik

 

Pkt. 2:            Hvor går grænserne mellem Lokalrådets arbejdsgrupper? Det politiske udvalg følger med stor interesse det borgermøde, der afholdes midt maj. Det er et relevant møde med en særdeles relevant dagsorden, og udfaldet bliver spændende.

                      Generelt tænker vi, at kontakten til nærdemokrati-udvalget, arbejdet med lokalplaner og lignende forankres i politisk udvalg – primært for at sikre en rød tråd i samarbejde mellem Lokalrådet og de politiske organer i Silkeborg Kommune.

Pkt. 3:            Temaaftenen i oktober om Forsamlingshusets fremtid gav mange resultater, men der skete ikke så meget bagefter.

                      Virkeligheden er måske bare, at huset indtil videre hviler i sig selv. Der mangler økonomi til at løbe noget nyt i gang, og tiden er måske bare ikke moden til at sætte det store i gang.

Pkt. 4:            Skal kontakten med botilbuddet H. C. Branners Vej opretholdes? Henrik stikker lige hovedet ind og hører ledelsen deroppe om, hvordan det går. Specifikt synes vi der trænger til beplantning ud mod Balle Kirkevej, en generel oprydning på arealet, samt måske nogen spilleregler for, hvordan ude-arealerne anvendes i aften-/nattetimerne.

Pkt. 5:            15. maj er der planlagt et borgermøde – det primære fokus ligger på trafiksikkerheden omkring Brokbjergvej. Vi skal snarest muligt ha’ annonceret mødet. MJA bør adviseres om mødet.

                      Vi tænker, at det umiddelbart ligner en meddelelsessag fra SK, hvor forvaltningen så kan oplyse det politiske niveau om, at der har været afholdt en borgerhøring. Eventuelt kunne man invitere de lokale politikere til et møde på vores boldgade – for at få fornemmelse for, hvad der sker i magtens korridorer.   

Pol. Udvalg afventer resultatet af mødet d. 15. maj – og så må vi se, hvilke opgaver det kan kaste af sig.

Pkt. 6:            20.-21. september er der folkemøde. Ved sidste møde var Gødvad med – skal vi? Det prioriterer vi ikke lige nu.

Pkt. 7:            Samarbejde med nabo-lokalrådene – er det noget vi skal prioritere? Vi HAR fælles interesser eksempelvis omkring nye lokalplaner, og koordinerede indsatser kunne være en god ide.

                      Carsten inviterer lokalrådene Hvinningdal, Buskelund og Skægkær til et fyraftensmøde (16:30 til 17:30) – og så må vi se, om der dukker nogen op.

Pkt. 8:            Nyt omkring lokalplaner – Ole orienterer:

 • Byggeriet med de klassiske biler: det er mærkeligt, at vores indsigelser er afvist af embedsmændene og politikerne uden en reel dialog. Den foreslåede lokalplan er faktisk godkendt i byrådet. Vi kan indtil videre blot være glade for, at vi HAR gjort opmærksom på en potentiel problematik omkring trafik-belastningen.
 • Der er godkendt en lokalplan for området omkring kraftvarme-værket. Det gik lidt stærkt.

 

 • Boligområdet for enden af Dalvejen med udstykning af 6-7 grunde.

 

 • Udbygningen øst for Øster Bordingvej (Astrid Lindgrens kvarteret) går meget hurtigt.

 

 • Noget af den gamle Nordre Højmarksvej nedlægges som offentlig vej. Uproblematisk.

 

Pkt. 9:            Eventuelt

                      Befolkningsprognose: Balleskolens distrikt 5.578 indbyggere. Der prognosticeres med 1.000 mere i 2030. Det kunne være sjovt at se, HVOR mange huse – andelen af ejer- og lejerboliger.

                      Vores MobilePay-nummer virker! 889944.

                      Folder:

                      Nye datoer: onsdag d. 26. februar 2020 – Borgermøde. Start kl. 20.00.

                      Format: A5 med tryk på begge sider. Annoncer på bagsiden. Forsiden med datoer. Carsten spørger på FB om der er nogen, der kender et godt/billigt trykkeri.

Nyt med: Har Peter et nyt Petja Kussta med? Mad og mænd? Trines klub?

 

Køreplan: der er møde d. 13. maj hos Trine.

 

/Henrik

Referat bestyrelsesmøde d. 01/04-2019

2019-04-01 – Konstituerende møde, referat

Referat af møde i Balle Lokalråd d. 1.4.2019

Tilstede: Carsten (vært), Trine, Ole, Martin, Jan, Merete, Kristian Afbud: Henrik.
Referent: Jonas.
Ordstyrer: Carsten.

Pkt. 1 Dagsorden: Godkendelse af dagsorden. Referat: Godkendt.

Opfølgning: Fremover bedes emner til dagorden meldt ind til Jonas på mail jonas.hessler@gmail.com.

Pkt. 2 Dagsorden: Lokalrådets sammensætning

Dagsorden: Velkommen til nye medlemmer: Jonas og Martin. Præsentation af rådets medlemmer.

Orientering om modtagne tilkendegivelser om opgavevaretagelse(r) Gennemgang af roller i rådet + forslag til ændringer / tilføjelser:

 • – Rådets faste funktioner (formand, kasserer, næstformand, revisor)
 • – Politisk udvalg (formand, trafikale forhold, menige medlemmer, andet?)
 • – Aktivitetsudvalg (formand, menige medlemmer, andet?)
 • – Kommunikation (Facebook, hjemmeside, tryksager, skilte, andet?) Konstituering og tilmelding til udvalg Referat: Præsentation af rådets medlemmer: Jonas: Balle Kirkevej 33. Vil gerne være referent og holde styr på dagsordner og opfølgning. Martin: Balle Kirkevej 78. Vil gerne bidrage med eventmæssige aktiviteter og hjemmesiden. Ole: Jacob Palludansvej 14: Har erfaring fra foreningsverdenen. Formand for Politisk udvalg. Merete: Grønningen 30. Medlem af aktivitetsudvalget. Nu også i trafikudvalget, sammen med Kristian. Jan: Herman Bangsvej 55: Flereårigt medlem. Er interesseret i aktivitetsdelen af rådets arbejde. Trine: Rasmus Mortensensvej 50: Er interesseret i at der er aktiviteter for dem, som ikke arbejder i dagtiden. Står for aktivitetsdagen sidste tirsdag i måneden i forsamlingshuset. Ønsker opslag på

hjemmesiden om aktivitetsdagen sidste tirsdag i måneden kl. 10.00-12.00 i forsamlingshuset. Ønsker at der organiseres indsamling af skrald. Melder sig som fortaler for at der kommunikeres via andre kanaler end Facebook alene.

Peter: Kjeld Abellsvej 26. Står for lynforedrag. Kristian: Balle Kirkevej 17B: Aktiv på trafikområdet. Henrik, fraværende: har været kasserer.

Diskussion: Ole har som formand for politisk udvalg oplevet usikkerhed fra byrådsmedlemmerne mht. hvem de skal henvende sig til hos os vedr. trafik/politik – Merete eller Ole. Kristian nævnte at det afholdte møde var kommet i stand efter initiativ fra Dalvejengruppen på baggrund af deres bekymring for trafikstigning på Dalvejen i forb. m. den planlagte omlægning af trafikken omkring Brokbjergvej/Viborgvej. Carsten nævnte at der er en stor fordel i at lade dem som er motiveret for enkelte sager have kontakten med kommunen i de respektive sager.

Beslutning: Det besluttes at enkelte motiverede frivillige lokalrådsmedlemmer har kontakten med kommunen og sørger for at orientere politisk udvalg vedr. relevante emner således at vi kan optimere håndtering af vores sager på det politiske niveau. Brug af e-mail-funktionen CC er her en mulighed.

Opfølgning: Martin lægger opslag om Aktivitetsdagen på hjemmesiden jf. oplæg fra Trine.

Konstituering:

Lokalrådet konstituerede sig som følger:
Carsten tilbyder sig til genvalg. Ingen modkandidater. Valgt.

Henrik fortsætter som kasserer. Vi spørger Rikke Busk, Grundtvigsvej, om hun vil være revisor (ansv. Jonas).

Jonas: Næstformand, referent, dagsordenholder. Emner meldes ind i god til på mail jonas.hessler@gmail.com.

Politisk udvalg: Ole (formand), Carsten, Henrik (indstilles af formanden, afventer accept, ansv. Carsten), Kristian.

Aktivitets- og kommunikationsudvalg: Jan (formand), Merete, Martin, Peter, Jonas, Trine.

Opfølgning: Afventer accept fra Rikke Busk og Henrik.

Pkt. 3 Til og fra Politisk Udvalg

Dagsorden: Carsten orienterer om afsendte ansøgninger om forskønnelse af grønne områder

Referat: Der er ønske om forøget vandstand i søen bag Dalhaven. Det er videresendt. Der er beboere fra Højbovej med ønsker om forskønnelse af en sti til skoven. Det er videresendt. Carsten

har sendt forlag om forskønnelse af det grønne område ved Balle Torv og rehabilitering af gelænderet + trappen fra busstoppestedet til tunnelsystemet ved REMA1000.

Dagsorden: Merete har bedt om ordet: Orientering om trafikale forhandlinger med kommunen.

Referat: Merete: Der har været afholdt møde med kommunens embedsmænd vedr. trafikken i området. Prognoserne viser at trafikken vil stige betragteligt, særligt i den vestlige del. Merete og Kristian fremlagde indkomne forslag og følte initialt, at alle forslag blev verfet af som enten for dyre, for lidt effektfulde eller umulige. De blev informeret om at Hans Okholm ville komme til et af kommunen afholdt og betalt lokalmøde med Balle Lokalråd som vært. Merete og Kristian tilkendegav at vi gerne vil være vært. Mht. Lukningen af Brokbjergvej: Kommunen forventer ikke øgning af trafik på Dalvejen og såfremt den mod forventning øges vil kommunen gøre tiltag for at modgå dette. Det er uvist hvor præcist kommunens løfte er formuleret. Kommunen har forstillet sig et møde om Dalkvarteret. Vi har meldt ud at vi ønsker et møde om hele kvarteret, inkl. Balle Kirkevej. Vi afventer dato og sted for mødet udmeldt fra kommunen. Carsten fremfører følgende synspunkt: Til mødet vil der være behov for en moderator og der vil være behov for at Lokalrådet fremtræder enigt, så vidt muligt.

Carsten: Overvejelser om hvad næste skridt er – skal vi spørge kommunen om hvad processen er herfra?

Ole: Der er afholdt et lignende møde i Buskelund om mortorvejsstøj og andre emner. Man kunne lave vores møde emneopdelt med et bestemt rum afsat tid til de enkelte emner (Balle Kirkevej, Dalvejen, Trafikøgning generelt).

Beslutning: Merete kontakter Stine på kommunen for en dato for mødet så vi kan starte fælles overvejelser om dagsorden og afholdelse (formøde).

Dagsorden: Alle inviteres til at tage ordet. Uformel drøftelse af ”status pt”. Referat: Ingen ønskede at tage ordet.
Dagsorden: Fastlæggelse af møder
Referat:

13.5.2019 – der skal diskuteres økonomi, øge toplinjen, evt. ved slag af Klistermærker. 22.8.2019 – Hos Kristian.
10.10.2019 – Hos Henrik
10.1.2020 – Hos Carsten.

Pkt. 4. Til og fra Aktivitetsudvalg

Dagsorden: Kort gennemgang af faste aktiviteter.

Referat: Der er følgende faste aktiviteter, som fortsætter:

 • Sankt. Hans, (Jan)
 • Lynforedrag (igen til efteråret, asnv. Peter)
 • Fællesspisninger, (Merete, Kristian og Jonas), efterår
 • Bagagerumsmarked, august, (Henrik + nogle erfarne kræmmere)
 • Juletræet, Ansv. Carsten
 • Aktivitetsdagen, affaldsindsamling (Trine) Dagsorden: Alle inviteres til at tage ordet. Uformel drøftelse af ”status pt”. Referat: Ingen ønskede herefter ordet. Pkt. 5. Evt. Dagsorden: Ole har fået en henvendelse fra ØBG vedr. indsamling til halmidler. De ønsker vores moralske støtte til projektet. Referat: Jimmy fra REMA1000 har ønsket at vi reklamerer for muligheden for at give tilskud til projektet. De starter til august med et flot projekt, dog uden springgrav. Carsten vil lave en reklame for det. Dagsorden: Peter: Er der noget nyt om forsamlingshuset? Hvad er prisen for at låne det? Referat: Den nuværende ledelse af forsamlingshuset har bebudet sin snarlige afgang. Der vil være behov for at noget tager depechen videre. Prisen er øget til kr. 2000,00. Det er allerede booket til fællesspisningen i efteråret. Dagsorden: Martin: Hvad er visionerne for hjemmesiden? Hvad må der stå i kalenderen?
  Referat: Merete: Facebook’en er for alle, det ville give mening at hjemmesiden også var for alle. Måske indslag fra facebook kunne flyttes til vores hjemmeside. Carsten: Hjemmesiden kunne også være udgangspunkt for en nyhedsbrevsliste og måske en frivillighedsliste. Peter fremførte at der er mest behov for en nyhedsbrevsliste. Det besluttes at lave en mailingliste til nyhedsbreve. Martin påtager sig opgaven som den der fører arrangementer fra facebook til hjemmesidens kalender. Det overvejes men besluttes ikke endnu at indføre et nyhedsbrev. Martin tilbyder sig som teknisk redaktør af et sådant, men vil ikke give sig i kast med at være tekstforfatter. Dagsorden: Ole vil gerne af med værtsskabet til næste møde d. 13.5. Referat: Det flyttes til Trine, Rasmus Mortensenvej 20, kl. 19.30. Ref.: Jonas, 2.4.2019.

Generalforsamling 4/3-2019

Generalforsamling i Balle Lokalråd den 4. marts 2019 – referat

Mødet fandt sted i Sognegården, Balle Kirkeby, med ca. 20 fremmødte.

 1. Godkendelse af dagsordenen
  Formand for Balle Lokalråd Carsten Ørum Skytt bød velkommen.

Merete Juul Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. Der var ingen forslag til dagordenen.

Peter Bang Overby blev valgt som referent.

 1. Formandens beretning
  Formand Carsten Ørum Skytt aflagde sin beretning om året i Balle Lokalråd.

Se beretningen her

Beretningen blev godkendt.

 1. Regnskab
  Kasserer i Balle Lokalråd Henrik Madsen uddelte en kopi af regnskabet til de fremmødte og fortalte om økonomien i foreningen. Tak til Rema 1000 og andre sponsorer for at støtte foreningens arbejde.

En af de fremmødte foreslog, at Balle Lokalråd skulle indføre donationer til forskellige arrangement for at få nogle ekstra indtægter. Balle Lokalråd har selv kigget på ideen og har allerede ansøgt om at få en særskilt MobilePay-nummer til formålet.

Regnskabet blev godkendt. Det kan ses her

 1. Valg til bestyrelsen
  Balle Lokalråd blev etableret i 2017. I vedtægterne fremgår det, at bestyrelsesmedlemmer typisk vælges for to år af gangen.

Jesper Dessau ønskede at udtræde af bestyrelsen på grund af travlhed. Derfor var disse bestyrelsesmedlemmer på valg til generalforsamlingen den 4. marts 2019:

Bestyrelsesmedlem Valgår Bemærkninger
Carsten Ørum Skytt (formand) 2019 Ordinær på valg (valgt i 2017)
Modtog genvalg

Henrik Madsen (kasserer) 2019 Ordinær på valg (valgt i 2017)
Modtog genvalg
Jan Skovdal 2020 Ikke på valg (valgt i 2018)
Jesper Dessau 2020 Ikke på valg (valgt i 2018)
Afgik uden for tur
Merete Jagd Esmarch 2019 Ordinær på valg (valgt i 2018 for et år)
Modtog ikke genvalg
Merete Juul Hansen 2020 Ikke på valg (valgt i 2018)
Ole Rasmussen 2019 Ordinær på valg (valgt i 2017)
Modtog genvalg
Peter Bang Overby 2020 Ikke på valg (valgt i 2018)
Trine Volf 2019 Ordinær på valg (trådt ind på vakant plads i 2018)
Modtog genvalg
Kristian Keis 2020 Ikke på valg (valgt i 2018)

Martin Wedell og Jonas Hessler stillede op til bestyrelse og blev begge valgt ind.

Derfor består bestyrelsen fremover af:

Carsten Ørum Skytt, Henrik Madsen, Jan Skovdal, Merete Juul Hansen, Ole Rasmussen, Peter Bang Overby, Trine Volf, Kristian Keis, Martin Wedell og Jonas Hessler.

Bestyrelsen konstituerer sig formelt på et bestyrelsesmøde snarest.

 1. Valg af revisor
  Ingen i forsamlingen ønskede at stille op som revisor. Forsamlingen gav tilladelse til, at bestyrelsen udpeger en revisor ved det konstituerende bestyrelsesmøde snarest.
 2. Eventuelt
  Ingen bemærkninger.

Trafikchikane på Balle Torv

Det har været et tilbagevendende ønske fra mange Balle-boer, at der etableres en chikane i et nuværende hul fra parkeringspladerne ved Rema1000 til de øvrige parkeringspladser på torvet. Hullet har tilladt biler at køre indover den primære cykel- og gangsti, som byens mindste skolebørn hver dag benytter frem og tilbage til skolen henover torvet. Silkeborg Kommune har nu etaberet en række trafik-pullert, således det ikke længere er muligt at passerer hullet med bil.

Lokalplan for seks parcelhuse på Dalvejen i høring

Byrådet har nu godkendt lokalplanen for seks nye parcelhuse med en max højde på 8,5 m på Dalvejen og sende lokalplanen i fire ugers høring. Lokalplanen vil gøre det muligt at bruge den ubenyttede grund på ca. 6.100 m2 til parcelhuse. Grunden er ejet af Silkeborg Kommune. Der er lige nu ikke muligt at bruge grunden til parcelhuse, fordi den nuværende lokalplan bestemmer, at grunden skal bruges til centerformål som for eksempel større butikker eller offentlige formål som for eksempel institutioner. Det er dog aldrig lykkedes. Derfor ønsker Silkeborg Kommune at bruge arealet til parcelhuse i stedet. 
(Plan- og Vejudvalget, 07.01.2019, punkt 5, byrådet, 28.01.2019, punkt 5)

Anlæg af vejnet og byggemodning af nye boligområder starter til foråret

Imellem Øster Bordingvej, Nordre Højmarksvej og Brunbakkevej bliver der til foråret 2019 begyndt på at anlægge det vejnet, som skal koble to nye boligområde til de eksisterende veje og stier. Der skal anlægges den vestlige ende af den nye fordelingsvej – Astrid Lindgrens Vej – rundt om de nye boligområder. Den bliver på sigt forbundet med den østlige del af Astrid Lindgrens Vej, som er etableret. Der bliver også anlagt cykel- og gangstier i de nye boligområder, som bliver koblet sammen med stisystemet syd for Øster Bordingvej med en tunnel under Øster Bordingvej. Inden byggemodningen begynder, bliver arealerne prøvegravet af Museum Silkeborg. To lokalplaner for to nye boligområder er vedtaget, mens den tredje og midterste del af i alt tre nye boligområder stadig er i behandling. Den forventes at være færdigbehandlet midt i 2019. Byrådet har netop godkendt bevillingerne til vejnettet og byggemodningen.
(Byrådet, 26.11.2018, punkt 8)

Lokalplan vedtaget for nyt boligområde mellem Øster Bordingvej og Brunbakkevej

Plan- og Vejudvalget har vedtaget en lokalplan, der gør det muligt at bygge 70 rækkehuse og 26 parcelhuse mellem Øster Bordingvej og Brunbakkevej. Det nye boligområde bliver koblet til Øster Bordingvej med en ny sidevej. Lokalplanen har været i fire ugers høring, og her er der kommet fire høringssvar. På baggrund af de indsendte svar er der blevet ændret i lokalplanen blandt andet omkring terrænregulering. Der må for eksempel ikke terrænreguleres ved byggemodning mere end én meter i forhold til det naturlige terræn. Området er meget kuperet.
(Plan- og Vejudvalget, 05.11.2018, punkt 3)