Referat Lokalrådsmøde d. 25/8-2020

Dagsorden for møde i Lokalrådet i Balle d. 25.8.2020 kl. 19.30 -21.30 i Balle Forsamlingshus. Trine medbringer kage. 

 

 1. Besøg fra Aktivitetsforeningen Lindgren om muligt samarbejde om et motionsløb i 2021 med henblik på fremtidig fundraising. Oplæg ved Anita før vores egentlige møde starter.

 

Ref: Anita fortæller om, at nye beboere i kvarteret ved Lindgrens-vej er gået sammen om at samle ind til en småbørns-legeplads. De har gjort det bl.a. ved at alle nye beboere indbetaler kr. 2000 til en fællesskasse. Anita (og andre) ønsker at aktiviteter ikke kun skal dreje sig om småbørnsaktiviteter – det skal være mere fra vugge til grav. Det er et blandet kvarter, hvor folk går på flere forskellige skoler og arbejder mange forskellige steder. Grundejerforeningen stod oprindeligt for legepladsen, men rekreative aktiviteter er nu flyttet ind i aktivitetsforeningen (der tæller 5 medlemmer pt.). Første skridt for dem har været at lave fysiske rammer for udfoldelse (første spadestik er taget), og når de fysiske rammer er på plads, er der mange frivillige, der står parate til at lave udendørs og fælles aktiviteter. Foreningen har rejst midler til to projekter indtil videre, både kommunalt og fra fonde. Nu har de en udfordring bestående i at kommunale midler kommer forlods, men fondsmidlerne kommer først bagefter. Denne økonomiske udfordring arbejder foreningen nu med. Én løsning kunne være, hvis kommunen vil mellemfinansiere. En anden løsning er at stable et løb på benene, hvor man kan indhente sponsorater til. Det kunne være 26. februar 2021 til afholdelse af et løb, hvor midlerne kunne gå til f.eks. a) Hallen i Buskelund og b) Aktivitetsforeningen. Næste år (2022) kunne det være Balle Lokalråd, der står for løbet og samle midler ind til et formål, man kunne enes om.

 

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde afholdt d. 2.6.2020

 

Ref: Godkendt.

 

 1. Godkendelse af denne dagsorden. Punkter til evt.?

 

Ref: 3 pkt. tilføjet.

 

 1. Trine: Angående Fællesspisningen d. 2.10.2020 i Balle Forsamlingshus. Orientering om arrangementet og afklaring af økonomien.

 

Ref: Trine har afholdt møde med med-arrangør, Anita. Tema: (kød)boller. Boller i mange udformninger (boller i karry, italienske boller, vegetar-boller). Pris-forslag 25-30 kr per voksen og 15 kr per barn. Martin finder et lille vin-udvalg fra Brdr. D. Carsten skriver en notits på FB om opslaget og spørger til om, der er folk, der har idéer til underholdning og frivillige på dagen (fra kl. 14 + efterfølgende + indkøb). Henvendelser til alleforballe@gmail.com

 

 1. Henrik: Kassererens præsentation af regnskab

 

Ref: Henrik fremlagde regnskab og bemærkede at vi har en større post i form af gebyrer til bank og mobile pay, og vi betaler negative renter. Året har båret præg af lille aktivitet (som resten af samfundet) og derfor er regnskabet også derefter. Regnskabet sendes til revision og præsenteres herefter til borgermødet 1/9. Lokalrådets mobile pay er: 88 99 44. Henrik spørger revisor om han vil genopstille.

 

 

 1. Ole: Opfølgning på uddeling af flyers

 

Ref: Ole beder om rettelser til omdelings-ruterne. Er / var det de rigtige antal, der stod på de forskellige veje. Det sparer tid til næste gang.

 

 1. Ole: kommuneplan 2020-2032

 

Ref: Ole orienterer om rammer + overskrifter for mødet, jf. nedenstående punkter. Carsten + Ole + Jonas + Trine kommer til mødet. Carsten indkøber et basis-sortiment af øl + drikkevarer + hygge til mødet + håndsprit til fremtidige arrangementer. Jonas hjælper med at slæbe. Jan undersøger køb af projektor. Trine + strikkeklubben bager kage til ca. 30 personer.

 

 1. Borgermøde d. 15.9.2020 i Forsamlingshuset hvor kommunen orienterer om kommuneplanen. Drøftelse af praktik vedr. mødet. Har vi frivillige hænder?

 

 1. Emner der optager lokalområdet der er indsendt på forhånd:

 

Trafik og mobilitet

 1. Trafiksituationen i lokalområdet optager de lokal beboere, især blandt forældre til børn. Biltrafikken er i perioder på dagen ved at ’sande til’, da infrastrukturen i lokalområdet ikke er bygget til den markante tilflytning, der er sket i området. Problemstillingerne har tidligere været en væsentlig tema på borgermøde i 2019! . Umiddelbart er der ikke skitseret nogle langsigtede løsninger i den nye kommuneplan!

 

Outdoor

 1. Vi har tidligere peget på, at de grønne områder i lokalområdet (og her skal Buskelund og Hvinningdal tænkes ind) skulle gøres mere synlige for lokalområdets beboerne fx med skiltning og kort. Vi ser ikke umiddelbart at Outdoor er tænkt ind i den nye kommuneplan specifikt for Balle m.v.

 

Skoler

 • Balle Skolen er fyldt til bristepunktet, og Buskelund er også ved at nå sit limit, medens der på Skægkær fortsat skulle være kapacitet. Hvorledes forstiller man sig at løse denne skævvridning på længere sigt, når der vil ske en yderlig tilflytning til området?

 

Byer og boliger

 1. Vi får jævnligt henvendelser om, hvorfor de vedtagne lokalplaner ikke svarer til den virkelighed, når området er udbygget. Der gives en række dispensationer uden at demokratiet (naboer m.v.) bliver orienteret/hørt – vi har indtryk af at det sker administrativt! Ligeledes efterlyses der en mere alsidighed i byggeform – ærgerligt at kommunens arkitekturpolitik ikke nåde at få virkning. Der er opstået nogle ’ørkner’ af sammenpresset byggeri, der absolut ikke er med at hæve værdien i det spændende at bo i Balle! Vi skal passe på det grønne vi har tilbage! Der efterlyses mere synlig sammenhængskraft mellem Balle/Buskelund/Hvinningdal og Skægkær, da vi ser, der her vil ske en udvikling med nyt byggeri!

 

 1. Ole: Orientering politisk fra lokalområdet
  1. Ambulanceberedskab til Kejlstrupvej – tilpasninger til Lokalplanen

 

Ref: Orientering om de nye planer, der medfører øget udrykningskørsel. Dette vil påvirke nogle af Balles borgere. Udrykning må først tændes, når det rammer Kejlstrupvej.

 

 1. Jan: Aktivitetsudvalget tilbydes at orientere om aktiviteter

 

Ref: Mange aktiviteter har været aflyst pga. Covid19.

 

 

 1. Carsten: Generalforsamlingen
  1. Har vi nogle kandidater?

Carsten + Jan laver opslag i FB-gruppen i den kommende uge.

 

 1. Dagsorden er offentliggjort

Ole er dirigent, Carsten holder formandens beretning, Henrik fremlægger regnskab, indomne forslag (vedtægtsændring = dato for borgermødet), suppleringsvalg (På valg: Jan, Martin, Merete (udtræder), Peter (udtræder), Kristian), valg af revisor + revisor-suppleant, evt.

 

 1. Formandens beretning – har I input?

 

Carsten forbereder formandens beretning. Jan forbereder en orientering fra aktivitets-udvalget, skriftligt. Potentielle overskrifter: Still standing strong.

 

 1.  

 

 • Gæster udefra / er vores møder åbne (Carsten)

 

Ref: Drøftelse af, hvorvidt vores møder er åbne for tilhørere eller ej. Der er enighed om, at lokalrådets møder er åbne og tilhørere er velkommen i det omfang værten har plads til det. Tilmelding nødvendig på forhånd. Mødet d. 16/9 er konstituerende møde og derfor ikke åbent. Mødet d. 12/11 er åbent, og der skal sendes emner til dagsorden senest d. 2/11 til Jonas, hvorefter denne dagsorden kan offentliggøres til Facebook.

 

 • Anitas oplæg (Jonas)

 

Ref: Jan vil gerne være kontaktperson til Anita og aktivitetsforeningens forslag om et fundraiser-motionsløb. Jan indhenter yderligere informationer.

 

 • Trafik (Kristian)

 

Ref: Der er fortsatte store frustrationer vedr. trafik i Balle. Den 16/9 til det konstituerende møde, gøres det til et punkt (Carsten), hvilke temaer det kommende års møder skal have. Der skal programsættes et tema-møde om Trafik. Emnet kræver en struktureret og grundig forberedelse.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *