Referat Generalforsamling 01/09-2020

Referat af generalforsamling i Balle Lokalråd afholdt d. 1.9.2020 kl. 19.00 i Balle Kirkeby Forsamlingshus.

 

 1. Valg af dirigent. Ole Rasmussen (OR) blev valgt til dirigent. OR konstaterede at generalforsamlingen iflg. vedtægterne burde have været afholdt tidligere på året, men at forsamlingsforbuddet under landets coronalockdown havde forhindret dette. Forsamlingen accepterede dette under påberåbelse af force majeure.
 2. Fremlæggelse af formandens beretning. Carsten Ørum Skytt (CØS) fremlagde beretning, som også var uddelt i skriftlig kopi. Der henvises til denne (bilag).

Efter fremlæggelsen fremkom der følgende kommentarer:

 1. Tom Ebbe Jakobsen (TEJ) (formand for Hvinningdal Lokalråd) nævnte at de tre lokalråd i Balle, Buskelund og Hvinningdal burde arbejde sammen om en fælles trafikudmelding.
 2. Oluf Eriksen (OE) takkede for støtten til forsamlingshuset inkl. hjælp til praktisk arbejde omkring forsamlingshuset.
 3. Susanne Clausen spurgte til Balles geografiske udstrækning. Jonas Hessler (JH) oplyste følgende: Balle omfatter lokalrådsmæssigt ikke Gubsø, men Dalkvarteret er med, idet lokalrådets område følger skoledistriktet for Balleskolen. Formålet med Fru Clausens spørgsmål var at sikre en opmærksomhed på at alle områder af Balle er repræsenteret. CØS forsikrede om at vi har inviteret i de dele af Balle som aktuelt ikke er repræsenteret. Jan Harder Skovdal (JHS) anførte at vi også via opsætning af midlertidige skilte forsøger at gøre opmærksom på Balle Lokalråds aktiviteter bredt i Balle.
 4. Fru Clausen takkede for bagagerumsmarkedet.
 1. Fremlæggelse af regnskab. Regnskabet blev omdelt i kopier og kasserer Henrik S. Madsen (HSM) præsenterede det. Se bilag. En mappe indeholdende alle bilag var tilgængelig for gennemsyn på mødet. HSM bemærkede at vi har høje bankudgifter. TEJ delte erfaringer fra Hvinningdal Lokalråd og deres bankaftale. OE forslog at vi kunne bede vores bank om et sponsorat for at gøre lidt op for de høje bankudgifter. CØS anførte at vi har gjort meget for at tjene penge til rådets aktiviteter samtidig med at han opfordrede os til også at bruge nogle af dem. Fru Clausen anførte at når nu vi har overskud, behøver vi måske ikke skrabe flere midler ind.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen idet den person vi havde udset os som revisor måtte melde forfald grundet inhabilitet.

 1. Indkomne forslag. Et forslag om at flytte datoen for generalforsamlingen til senest d. 1. april blev enstemmigt vedtaget.
 2. Suppleringsvalg til lokalrådet. Sture Brock-Mølgaard (SBM) stillede op og blev valgt. Lasse Bak Gustafsson havde på forhånd meddelt sit ønske om valg til lokalrådet og blev valgt. Rådet består herefter desuden af Carsten Ørum Skytt, Henrik S. Madsen, Ole Rasmussen, Martin Nyegaard Wedel, Trine Volf, Kristian Keis, Jan Harder Skovdal og Jonas Hessler. Merete Juul Hansen og Peter Bang Overby havde ønsket ikke at fortsætte i rådet og forsamlingen takkede dem for deres indsats.
 3. Valg af revisor. Fru Clausen forslog at vi kan spørge Morten Harde Clausen om hjælp.
  1. Carsten bad SBM om at præsentere sig hvilket han gjorde. Der blev udvekslet kontaktinformationer for de nyvalgte medlemmer af rådet.

 

Ref. Jonas Hessler, 3.9.2020.

 

Godkendt d. 16.9.2020 ved møde i Balle Lokalråd.

Generalforsamling 4/3-2019

Generalforsamling i Balle Lokalråd den 4. marts 2019 – referat

Mødet fandt sted i Sognegården, Balle Kirkeby, med ca. 20 fremmødte.

 1. Godkendelse af dagsordenen
  Formand for Balle Lokalråd Carsten Ørum Skytt bød velkommen.

Merete Juul Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. Der var ingen forslag til dagordenen.

Peter Bang Overby blev valgt som referent.

 1. Formandens beretning
  Formand Carsten Ørum Skytt aflagde sin beretning om året i Balle Lokalråd.

Se beretningen her

Beretningen blev godkendt.

 1. Regnskab
  Kasserer i Balle Lokalråd Henrik Madsen uddelte en kopi af regnskabet til de fremmødte og fortalte om økonomien i foreningen. Tak til Rema 1000 og andre sponsorer for at støtte foreningens arbejde.

En af de fremmødte foreslog, at Balle Lokalråd skulle indføre donationer til forskellige arrangement for at få nogle ekstra indtægter. Balle Lokalråd har selv kigget på ideen og har allerede ansøgt om at få en særskilt MobilePay-nummer til formålet.

Regnskabet blev godkendt. Det kan ses her

 1. Valg til bestyrelsen
  Balle Lokalråd blev etableret i 2017. I vedtægterne fremgår det, at bestyrelsesmedlemmer typisk vælges for to år af gangen.

Jesper Dessau ønskede at udtræde af bestyrelsen på grund af travlhed. Derfor var disse bestyrelsesmedlemmer på valg til generalforsamlingen den 4. marts 2019:

Bestyrelsesmedlem Valgår Bemærkninger
Carsten Ørum Skytt (formand) 2019 Ordinær på valg (valgt i 2017)
Modtog genvalg

Henrik Madsen (kasserer) 2019 Ordinær på valg (valgt i 2017)
Modtog genvalg
Jan Skovdal 2020 Ikke på valg (valgt i 2018)
Jesper Dessau 2020 Ikke på valg (valgt i 2018)
Afgik uden for tur
Merete Jagd Esmarch 2019 Ordinær på valg (valgt i 2018 for et år)
Modtog ikke genvalg
Merete Juul Hansen 2020 Ikke på valg (valgt i 2018)
Ole Rasmussen 2019 Ordinær på valg (valgt i 2017)
Modtog genvalg
Peter Bang Overby 2020 Ikke på valg (valgt i 2018)
Trine Volf 2019 Ordinær på valg (trådt ind på vakant plads i 2018)
Modtog genvalg
Kristian Keis 2020 Ikke på valg (valgt i 2018)

Martin Wedell og Jonas Hessler stillede op til bestyrelse og blev begge valgt ind.

Derfor består bestyrelsen fremover af:

Carsten Ørum Skytt, Henrik Madsen, Jan Skovdal, Merete Juul Hansen, Ole Rasmussen, Peter Bang Overby, Trine Volf, Kristian Keis, Martin Wedell og Jonas Hessler.

Bestyrelsen konstituerer sig formelt på et bestyrelsesmøde snarest.

 1. Valg af revisor
  Ingen i forsamlingen ønskede at stille op som revisor. Forsamlingen gav tilladelse til, at bestyrelsen udpeger en revisor ved det konstituerende bestyrelsesmøde snarest.
 2. Eventuelt
  Ingen bemærkninger.