Referat Lokalrådsmøde d. 2/6-2020

Dagsorden, ekstraordinært Lokalrådsmøde, 2. juni 2020

Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden

 • Dagsorden blev godkendt
 • Til evt. blev tilføjet
  • Henvendelse vedr. støjvold ved Nordre Højmarksvej (Ole)
  • Løbesedler / hustandsomdelt folder
  • Henvendelse vedr. skolepatrulje / fodgængere på Balle Kirkevej

Pkt. 2: Gennemgang af referat fra forgående møde

 • Referat blev gennemgået for at samle op på en lang række løse tråde og – ikke mindst – aflyste / udskudte arrangementer og møder.
 • Arrangemeter og møder behandles særskilt i hhv. pkt. 5, 6, 7 og 8.
 • Trine afgav status på kontakt med kommunen vedr. stoppede afløb og glatte trin ved tunnelen under Balle Kirkevej.
 • Jonas påtog sig at tjekke op på gelænderet ved samme tunnel + lave opfølgende kontakt til kommunen vedr. de glatte trin i god tid før frosten kommer.

Pkt. 3: Henvendelse til lokalrådet fra Silkeborg Kommune

Balle Lokalråd er positivt indstillet overfor projektet.

Rådet er nysgerrige på vores rolle.

Vi ønsker at understrege ØBGs betydning, og i den sammenhæng gør vi opmærksom på, at Buskelund med fordel kan medtænkes i projektet, da ØBG som central foreningsspiller i området netop binder Balle og Buskelund sammen.

Vi bidrager gerne med kommunikation (Facebook og hjemmeside).

Carsten koordinerer mødedato. Forslag: 17. august.

Pkt. 4: Brev fra Silkeborg Kommune vedrørende borgermøde om kommuneplanen                                

                                 Dato fastsat til 15/9 klokken 19.

                                 Carsten

 • kvitterer for dato (15/9) og spørger ved sammen lejlighed om hvilken økonomi kommunen bidrager med til afholdelse af mødet + hvorledes mødet bliver annonceret?
 • undersøger leje af forsamlingshuset

 

Ole orienterede kort om Lokalrådets nuværende indspark til kommuneplanen, der primært drejer sig om at indtænke Silkeborg som DK’s outdoor hovedstad i al planlægning og fremtidig udstykning. Flere grønne og rekreative områder.

 

Ole holder øje med den politiske behandling af sagen og orienterer lokalrådet.

Evt. et punkt til næste mødes dagsorden.

Pkt. 5: Borgermøde + Valg til Lokalrådet

Punktet var genstand for længere drøftelse, hvor argumenter for og imod et hurtigt afviklet borgermøde i juni blev opvejet imod argumenter for at vente til den anden side af sommerferien. Ved endt drøftelse blev punktet gjort til genstand for håndsoprækning blandt medlemmerne og et flertal valgte at afholde borgermødet efter sommerferien.

Ny dato for borgermøde, inklusive valg af nye medlemmer blev fastsat til 1. september klokken 19

Carsten undersøger om forsamlingshuset er ledigt.

Merete og Peter ønsker ikke at genopstille.

Carsten genopstiller ikke som formand.

Carsten og Ole er tovholdere på mødet.

Jonas finder tidligere fremsendte køreplan for det aflyste borgermøde og tilføjer Jan til dagsordenen.

Jan er kommunikationsansvarlig for borgermødet og

 1. Er primus motor på opstilling af skilte (vi skal have skaffet nye skilte)
 2. Udsender et forslag til frivillig markedsføringsplan til medlemmerne.

Under drøftelse af borgermødet blev der aftalt et ordinært lokalrådsmøde den 25. august kl. 19.30, hvor følgende foreløbige punkter allerede er sat på dagsorden.

 1. planlægning af borgermøde
 2. planlægning af kommuneplansmøde
 3. planlægning af juletræs-tænding
 4. status på fællesspisning
 5. trafik

Pkt. 6: Skt. Hans

                      Vi noterer os at Skt. Hans i Lunden er aflyst.

                      Balle Lokalråd afholder ikke Skt. Hans i år, givet de nuværende omstændigheder.

                      Jan offentliggør beskeden efter 8/6

 

Pkt. 7: Vigtige datoer i 2020 + 2021

                      Mødeplan, ordinære møder:

 • 25/8
 • 16/9
 • 12/11
 • 15/1
 • 9/3

Alle møder afholdes klokken 19.30

                      Arrangementer:

 • 23/8 klokken [mangler tidpunkt]: Bagagerumsmarked (Mette & Martin) – Jan orienterer dem
 • 1/9 klokken 19: Borgermøde i Balle Lokalråd, inklusive valg af nye medlemmer
 • 15/9 klokken 19: Borgermøde om kommuneplan
 • 2/10 klokken 17: Fællesspisning i forsamlingshuset (Trine + Anita)
 • 27/11 klokken 15.30: Juletræet tændes på Balle Torv
 • 31/3 klokken 19: Borgermøde + valg til lokalråd
 • 31/3 klokken 20: Lynforedrag (Peter)

Pkt. 8: Eventuelt

Ole var nødt til at gå under dette punkt grundet forsinket møde-afslutning men orienterede forinden om indkommen henvendelse vedrørende manglende udsyn ved støjvold ved sognegården. Var der en handling hér?

Løbeseddel

Det blev besluttet at sende løbeseddel til hustandsomdeling i trykken hurtigst muligt.

 • Carsten sender datoer til Martin.
 • Martin retter til og sender til Jan.
 • Jan sender til trykkeri.
 • Det er ambitionen at vi i fællesskab får omdelt løbesedlerne i løbet af sommerferien.
 • Trine afsøger annoncører til løbesedlen á 500 kr (Rema, Brd. D, Blomst & Gren og…) Der var enighed om, at der kun spørges om én annoncør indenfor hver branche og at Rema spørges som den første).

 

Henvendelse fra Balle-boer vedr. skolepatrulje

Kristian er blevet spurgt til skolepatrulje på Balle Kirkevej. Hvorfor er der ikke en sådan til at hjælpe i myldretiden.

Jan skriver til Pia Nielsen.

Punktet genbesøges til næste møde under overskriften ”trafik”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *