Politiske beslutninger

Januar 2019

Lokalplan for seks parcelhuse på Dalvejen i høring

Byrådet har nu godkendt lokalplanen for seks nye parcelhuse med en max højde på 8,5 m på Dalvejen og sende lokalplanen i fire ugers høring. Lokalplanen vil gøre det muligt at bruge den ubenyttede grund på ca. 6.100 m2 til parcelhuse. Grunden er ejet af Silkeborg Kommune. Der er lige nu ikke muligt at bruge grunden til parcelhuse, fordi den nuværende lokalplan bestemmer, at grunden skal bruges til centerformål som for eksempel større butikker eller offentlige formål som for eksempel institutioner. Det er dog aldrig lykkedes. Derfor ønsker Silkeborg Kommune at bruge arealet til parcelhuse i stedet.
(Plan- og Vejudvalget, 07.01.2019, punkt 5, byrådet, 28.01.2019, punkt 5)

November 2018

Anlæg af vejnet og byggemodning af nye boligområder starter til foråret

Imellem Øster Bordingvej, Nordre Højmarksvej og Brunbakkevej bliver der til foråret 2019 begyndt på at anlægge det vejnet, som skal koble to nye boligområde til de eksisterende veje og stier. Der skal anlægges den vestlige ende af den nye fordelingsvej – Astrid Lindgrens Vej – rundt om de nye boligområder. Den bliver på sigt forbundet med den østlige del af Astrid Lindgrens Vej, som er etableret. Der bliver også anlagt cykel- og gangstier i de nye boligområder, som bliver koblet sammen med stisystemet syd for Øster Bordingvej med en tunnel under Øster Bordingvej. Inden byggemodningen begynder, bliver arealerne prøvegravet af Museum Silkeborg. To lokalplaner for to nye boligområder er vedtaget, mens den tredje og midterste del af i alt tre nye boligområder stadig er i behandling. Den forventes at være færdigbehandlet midt i 2019. Byrådet har netop godkendt bevillingerne til vejnettet og byggemodningen.
(Byrådet, 26.11.2018, punkt 8)

Lokalplan vedtaget for nyt boligområde mellem Øster Bordingvej og Brunbakkevej

Plan- og Vejudvalget har vedtaget en lokalplan, der gør det muligt at bygge 70 rækkehuse og 26 parcelhuse mellem Øster Bordingvej og Brunbakkevej. Det nye boligområde bliver koblet til Øster Bordingvej med en ny sidevej. Lokalplanen har været i fire ugers høring, og her er der kommet fire høringssvar. På baggrund af de indsendte svar er der blevet ændret i lokalplanen blandt andet omkring terrænregulering. Der må for eksempel ikke terrænreguleres ved byggemodning mere end én meter i forhold til det naturlige terræn. Området er meget kuperet.
(Plan- og Vejudvalget, 05.11.2018, punkt 3)

Planer vedtaget for nyt boligområde mellem Øster Bordingvej og Nordre Højmarksvej

Plan- og Vejudvalget har vedtaget en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, der gør det muligt at bygge 177 rækkehuse i op til tre etager og 9 parcelhuse. Planerne har været i fire ugers høring, og der er kommet fire høringssvar. På baggrund af svarene er der ændret i lokalplanen. Blandt andet er det tilføjet, at regnvand skal håndteres på egen grund. Plan- og Vejudvalget har også godkend, at der bruges 3,5 mio. kr. til at anlægge nye vej, stier, og en tunnel under Øster Bordingvej i forbindelse med hele boligudviklingen mellem Øster Bordingvej, Nordre Højmarksvej og Brunbakkevej.
(Plan- og Vejudvalget, 05.11.2018, punkt 4 og 15)

Åbning og indvielse af botilbuddet H. C. Branners Vej

Det tidligere Ballelund Plejecenter er ved at blive bygget om, fordi det under navnet Botilbuddet H. C. Branners Vej skal være et botilbud for unge og yngre voksne (ca. 16-35 år) med psykiatriske problemstillinger og borgere med autisme. De første flytter ind i starten af januar. Inden da bliver borgerne i Balle inviteret indenfor på botilbuddet, så der er mulighed for at se de nye omgivelser. Socialudvalget har fastsat datoen for indvielsen, som bliver den 25. februar. Til indvielsen inviteres alle botilbuddets beboere og deres pårørende.
(Socialudvalget, 06.11.2018, punkt 5)

Oktober 2018

Planer for værksted og besøgscenter for klassiske biler i høring

Byrådet har efter indstilling fra Plan- og Vejudvalget godkendt at sende planerne for et besøgscenter for klassiske biler med værksted i otte ugers høring. Lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen gør det muligt at bygge et besøgscenter og værksted nord for Hestehavevej. Lokalplanen tillader at et bygningskompleks på ca. 6.000 m2, som må opføres i op til 8,5 meters højde. Bebyggelsens facade skal fremstå i afdæmpede jordfarver. Forud for tillægget til kommuneplanen blev der i en forhøring indkaldt idéer og forslag til planlægningen. Der er modtaget tre høringssvar, som udtrykker bekymring for at trafikken til besøgscenteret går via Hestehavevej, som er et boligområde. En borgergruppe har fremsendt tre forslag til alternative linjeføringer med adgang fra nord ved Gubsø-området. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at alle forslag er i konflikt med naturbeskyttelsesinteresser, og derfor ikke kan anbefales.
(Plan- og Vejudvalget, 01.10.2018, punkt 16, byrådet, 29.10.2018, punkt 14)

Værksted og besøgscenter for klassiske biler miljøgodkendt

Klima- og Miljøudvalget godkender miljøvurderingen af kommune- og lokalplanen for et besøgscenter for klassiske biler nord for Hestehavevej. Besøgscenteret kommer også til at indeholde værksted, showroom, kontor, restaurant og konferencefaciliteter. Besøgscenteret er blevet miljøvurderet i forhold til påvirkning af Balle Kirke, engområdet ved Gubsø og trafik til besøgscenteret. Teknik- og Miljøafdelingen har vurderet, at besøgscenteret ikke kommer til at virke skæmmende i forhold til kirken, og at engområdet ikke vil blive væsentlig negativ påvirket. Den daglige trafik til og fra besøgscenteret er oplyst til ca. 5 medarbejdere. Der vil ikke være daglig besøgende. I stedet forventes det, at der bliver holdt ca. 20 arrangementer årligt med maks. 100 personer, og 1-2 gange om måneden kan der forventes meget trafik. Støjberegninger viser, at Miljøstyrelsens støjgrænser bliver overholdt, og at den øgede trafik ikke har en væsentlig negativ effekt.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.10.2018, punkt 5)

Discgolfbane på vej i Vestre Kejlstrup-skoven

Søhøjlandet Discgolf klub får 100.000 kr. af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til at etablere en discgolfbane i Vestre Kejlstrup-Skoven. Discgolf handler om på færrest kast at få frisbees i kurve. Klubben ønsker at anlægge en 27 hullers bane i skov- og engområder. For at anlægge banen skal der etableres tee-steder, ryddes buske og opsættes målkurve, skiltning og informationsmateriale. I forhold til drift er der græs, som skal klippes omkring 10-12 gange årligt. De 100.000 kr. rækker til at dække indkøb af materialer og til at etablere de første tee-steder. Discgolf klubben vil selv fundraise flere penge til at etablere de resterende huller. Klubben fortæller, at Discgolf er nemt at gå til og kan spilles af mange forskellige typer både naturelskeren, motionisten, sportsudøveren, erhvervsgæsten og den aktive familie. Klubben arbejder også på at skabe kontakt til lokale skoler og lave discgolf-forløb, som kan bruges i undervisningen. En discgolfbane passer også ind i det overordnede billede på Silkeborg Kommune som Danmarks Outdoor Hovedstad.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 01.10.2018, punkt 4)

Planer for nyt boligområde vedtaget

Plan- og Vejudvalget har indstillet til byrådet at vedtage et tillæg til kommuneplanen og lokalplanen for et nyt boligområde sydvest for og nær motorvejsafkørslen Høje Kejlstrup. Det er ejeren af Nordre Højmarksvej 21, der ønsker, at landbrugsarealet på 88.000 m2 skal være et nyt boligområde. Planerne er nu vedtaget, så der kan bygges 22 parcelhuse på grunde af ca. 800 m2 og 72 rækkehuse af forskellig art i et til to plan. Planerne har været i otte ugers høring, og der er kommet tre høringssvar. Der er efter høringsperioden lavet nogle tilføjelser til lokalplanen. Det er, at skiltning i området kræver en godkendelse fra Vejdirektoratet, og at der kan placeres mindre bygninger som skure og carporte i vejskel, hvis nogle krav overholdes.
(Plan- og Vejudvalg 01.10.2018, punkt 13)

Planer for nyt erhvervsområde vedtaget

Byrådet har efter indstilling fra Plan- og Vejudvalget vedtaget en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen for et nyt erhvervsområde mellem motorvejen, Kejlstrupvej og Nordre Højmarksvej. Planforslagene har været i høring, og er kom der fire høringssvar. Efter høringsperioden er der i lokalplanen lavet nogle ændringer. I lokalplanen er der blevet indskrevet, at Vejdirektoratet skal give tilladelse til bebyggelse og andre faste anlæg som hegn og støjvolde mellem motorvejen og motorvejsbyggelinjen, og at der ikke må sættes reklamer op i området, der grænser op til motorvejen. Det nye erhvervsområde skal give mulighed for erhvervs- og butiksbyggeri med pladskrævende varegrupper i op til to etager og 12 m. Der er også lavet en frivillig udbygningsaftale med en ansøger til et byggeri i området. Det betyder, at ansøgeren vil betale omkostningerne til svingbaner, så områdets anvendelses- og byggemuligheder øges, men som ellers ikke var forventet nødvendige.
(Plan- og Vejudvalget, 01.10.2018, punkt 14, byrådet 29.10.2018, punkt 12)

September 2018

Seks nye parcelhuse på Dalvejen

Dalvejen 34 ligger hen som en ubenyttet grund på ca. 6.100 m2. Grunden er ejet af Silkeborg Kommune, og nu vil Ejendomsafdelingen udstykke seks grunde til parcelhuse på arealet for at udnytte området, som ligger i et parcelhuskvarter. Teknik- og Miljøafdelingen har lavet en bebyggelsesplan, hvor der er en max højde på 8,5 meter for husene. Projektet er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Grunden skal ifølge lokalplanen bruges til centerfunktioner og offentlige formål. Derfor skal der laves en ny lokalplan for området, hvis projektet skal realiseres. Plan- og Vejudvalget har godkendt, at arbejdet med at lave en ny lokalplanen for området kan begynde. Forslaget til en ny lokalplan vil blive sendt i offentlig høring.
(Plan- og Vejudvalget, 06.09.2018, punkt 10)

Ingen miljøvurdering for et nyt, mindre boligområde på Dalvejen

Silkeborg Kommune ejer af Dalvejen 34, som ligger ubenyttet hen, og vil udstykke grunden til seks parcelhuse. Der er lavet en miljøscreening af bebyggelsesplanen, som viser, at trafikstøj og håndtering af regnvand kan være mulige konflikter. Grænseværdierne for støj overholdes stort set i hele området. På et lille stykke langs Dalvejen er grænseværdien for de udendørs opholdsarealer dog overskredet for to grunde i bebyggelsesplanen. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at det vil være en væsentlig forringelse af områdets tilpasning at etablere støjskærme i parcelhuskvarteret. Omkring håndtering af regnvand er tre grunde egnet til nedsivning og tre er ikke. Derfor skal tre grunde kobles på kloak og tre grunde håndtere regnvand på egen grund. På baggrund af screening og den reviderede bebyggelsesplan vurderer Teknik- og Miljøafdelingen, at planen ikke medføre væsentlige miljøpåvirkninger og derfor ikke skal miljøvurderes. Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der ikke laves en miljøvurdering af planerne.
(Klima- og Miljøudvalget, 05.09.2018, punkt 7)

August 2018

Lokalplan godkendt for nyt boligområde mellem Øster Bordingvej og Brunbakkevej

Lokalplanen for boligområdet er blevet godkendt af byrådet efter, at Plan- og Vejudvalget har anbefalet at godkende den. Lokalplanen dækker ejendommene Øster Bordingvej 8 og Brunbakkevej 7 på i alt ca. 7 ha. Lokalplanen giver mulighed for at 15 parcelhuse med udstykninger på 700-1.000 m2 og ca. 70 rækkehuse med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 30 % og 40 %. Området er meget kuperet, og der er ingen særlige bestemmelser for bebyggelsens udformning. Området er ikke tidligere lokalplanlagt. Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra ejendommenes ejere om at udvikle området til. Lokalplanen er en del af en større sammenhængende byudvikling af et helt nyt og større boligområde i det nordlige Balle/Buskelund-område. Sagen er behandlet på Klima- og Miljøudvalget 11. april 2018, hvor det er besluttet, at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Lokalplanen kommer i offentlig høring i 4 uger.
(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2018, punkt 12, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.08.2018, punkt 7, Byrådet, 27.08.2018, punkt 9)

Planer godkendt for nyt boligområde mellem Øster Bordingvej og Nordre Højmarksvej

Lokalplansforslaget og et tillæg til kommuneplanen er blevet godkendt af byrådet efter, at Plan- og Vejudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget har anbefalet at godkende dem. Lokalplanen giver mulighed for ca. 177 tæt-lave boliger i èt og to plan med udstykninger på min 200 m2 og 9 parcelhuse med udstykninger på min. 700 m2 på et areal på ca. 10,6 ha. Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra privat bygherre om at byudvikle arealet til boligformål. Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra ejendommenes ejere om at udvikle området til. Lokalplanen er en del af en større sammenhængende byudvikling af et helt nyt og større boligområde i det nordlige Balle/Buskelund-område. Bebyggelsesplanen er udarbejdet med udgangspunkt i centeret af den gravhøj som ligger i fredskoven vest for området. Boligvejenes forløb anlægges som stråler ud fra gravhøjens centrum. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, da en del af boligområdet går ind over et regnvandsbassin, som med kommuneplantillægget skal blive til boligområdet. I stedet etableres der regnvandsbassiner mod Nordre Højmarksvej. Sagen er behandlet på Klima- og Miljøudvalget 11. april 2018, hvor det er besluttet, at planforslagene ikke skal miljøvurderes. Planerne kommer i offentlig høring i 4 uger.
(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2018, punkt 13, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.08.2018, punkt 6, Byrådet, 27.08.2018, punkt 10)

Ballekoret i koncert med Fangekoret fra Vridsløselille

Ballekoret er en forening, som har eksisteret siden 1989 og består af 40 sangere. Fangekoret fra Vridsløselille består af indsatte på udgang og tidligere indsatte, som er fortsat med at synge efter løsladelsen. Ballekoret planlægger at afholde en fælleskoncert med Fangekoret 11. maj 2019 i Kedelhuset. Ballekoret søger om en underskudsgaranti på 10.000 kr. til afholdelse af koncerten. Silkeborg Kulturråd udtaler, at det ikke fremgår, hvilket program der planlægges, hvem der skal dirigere koncerten og om der er egenbetaling fra korene i Silkeborg kommune. Silkeborg Kulturråd vurderer, at koncerten er støtteværdig. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget bevilger en underskudsgaranti på op til 5.000 kr.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 06.08.2018, punkt 4)

Juni 2018

Ændringer i opførslen af fire etageboliger på Bredhøjvej

På Bredhøjvej 14d er Midtjysk Boligselskab i gang med at opføre 120 almene familieboliger fordelt på 4 punkthuse i 10 etager. De opføres i to etaper. Midtjysk Boligselskab ønsker at ændre i opførslen af boligerne i etape 2, fordi de vil optimere byggeriet. I selve byggeriet vil de gøre boligerne mere tilgængelige og handicapegnede ved at gøre elevatorerne og badeværelserne større og lave væggene mellem værelserne fleksible, så de kan fjernes eller flyttes. De vil også placere depotrummene i boligerne frem for i kælderen og minimere fællesarealerne, så de udgør en mindre andel af boligernes arealer. Derudover søger Midtjysk Boligselskab om at ændre udlejningskravet, så de er de første 30 og ikke 60 boliger, som skal være udlejet i etape 1, inden opførelsen af boligerne i etape 2 kan gå gang, og at få godkendt ansøgningen om støtte til byggeriet, som også er forhøjet i forhold til den oprindelige. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet at godkende ændringerne, ansøgningen og de forhøjede bevilling. *Byrådet godkender indstillingen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 8, Byrådet, 18.06.2018, punkt 17)

Nye løsninger til håndtering af regnvand

Imellem Brunbakkevej og motorvejen i den vestligste del skal der placeres et regnvandsbassin, pumpestation, ledninger og afløb fra regnvandsbassinet til Lemming Å. Der skal også laves adgangsvej til regnvandshåndteringen. De nye løsninger skal modtage tag- og overfladevand fra de kommende huse ved Astrid Lindgrens Vej og to eksisterende kloakoplande ved Villekullavej og Balle Husevej. Ved Viborgvej, mellem motorvejen og Nordre Højmarksvej, skal der placeres en afløbsledning fra et regnvandsbassin, som skal have udløb i Skægkær bæk. Desuden skal der nær Midtjysk Brand & Redning ved Høje Kejlstrupsvej placeres et nyt regnvandsbassin med afløb til Søholt Bæk. Bassinet modtager tag- og overfladevand fra kloakoplande i Høje Kejlstrup. Til sammen udgør de tre løsninger et tillæg til Spildevandsplanen 2011-2021, som er det juridiske grundlag for etableringen. Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet at godkende tillægget og sende det i otte ugers høring, og at tillægget ikke skal miljøvurderes. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller byrådet om det samme på linje med Klima- og Miljøudvalget. *Byrådet godkender tillægget, som ikke miljøvurderes, og sender det i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 4, Økonomi- og Erhvervsudvalget 12.06.2018, punkt 26, Byrådet, 18.06.2018, punkt 15)

Botilbuddet H.C. Branners Vej får nyt udendørsmiljø

Botilbuddet skal fra december være bolig for unge voksne med psykisk sårbarhed, når de første beboere flytter ind i det nye botilbud efter ombygningen. Det er 34 beboere, der flytter ind, som primært vil være unge voksne med psykisk sårbarhed i alderen 18-40 år. Før ombygningen blev bygningerne brugt til som plejecenter. Udover ombygningen skal der etableres og indrettes et udendørsmiljø. I 2018 er der afsat 2,495 mio. kr. i Socialudvalgets anlægsoversigt til aktivitetsændringer af bygninger inden for socialpsykiatri og rusmiddel. Det er en del af de penge, som skal finansiere udendørsmiljøet. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at byrådet godkender anlægsbevillingen. *Byrådet godkender bevillingen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.06.2018, punkt 5, Byrådet, 18.06.2018, punkt 5)

Godkendelse af plan er for nyt boligområde

Mellem Nordre Højmarksvej og motorvejen er der blevet lavet en lokalplan for et nyt boligområde med ca. 100 boliger, hvor 80 er rækkehuse og 20 er parcelhuse, hvor der nogle steder kan bygges op til to etager. Den samlede bebyggelsesprocent for området ligger mellem 13 % og 15 % alt efter udnyttelsesgraden af delområderne. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 9,4 ha og har en afstand på ca. 650 meter i luftlinje til nærmeste tilkørsel til motorvejen. Planen udlægger også et område til at etablere en stitunnel, så bløde trafikanter sikkert kan krydse Nordre Højmarksvej. Der skal etableres vejadgang fra rundkørslen ved Nordre Højmarksvej/Høje Kejlstrupvej. Plan- og Vejudvalget indstiller byrådet til at godkende et tillæg kommuneplanen og lokalplanen og sende ændringerne i otte ugers høring. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller på linje med Plan- og Vejudvalget byrådet om det samme. *Byrådet godkender planerne og sender dem i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 8, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 23, Byrådet, 18.06.2018, punkt 12)

Lokalplan for erhvervsområde

Mellem motorvejen, Kejlstrupvej og Nordre Højmarksvej er der lavet en lokalplan for et nyt erhvervsområde. Området er i dag ubebygget og ubrugt, og kan med den nuværende lokalplan bruges til tekniske anlæg. Med den nye planer skal der gives mulighed for at erhverv eller butikker med pladskrævende varegrupper kan bruge området med stor tilgængelighed og synlighed. Lokalplanen giver mulighed for at bygge i op til to etager og 12 m, og den sætter krav til etablering af parkeringspladser, vendemuligheder og en samlet befæstelse på 60 % af grunden. Vejadgangen er placeret i den sydlige del af området, hvor afstanden til rundkørslen mellem Nordre Højmarksvej og Kejlstrupsvej er størst. En ansøger til en del af området har sendt et udkast til en frivillig udbygningsaftale omring svingbaner. Ansøger vil betale omkostningerne til svingbanerne, så områdets anvendelses- og byggemuligheder øges, men som ellers ikke var forventet nødvendige. Plan- og Vejudvalget indstiller til byrådet at godkende lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen og sende planerne i høring i otte uger. Den frivillige udbygningsaftale offentliggøres sammen med planforslagene. Klima- og Miljøudvalget har desuden besluttet, at planerne ikke skal miljøvurderes, fordi planerne ikke medføre væsentlige gener eller påvirkninger. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller på linje med Plan- og Vejudvalget byrådet om det samme. *Byrådet godkender planerne og sender dem i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 10, Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 16, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 22, Byrådet, 18.06.2018, punkt 11)

Besøgscenter for klassiske biler i Balle

Nord for Balle Kirkeby, og lige på den anden side af Viborgvej har en bygherre sendt et projektforslag for et besøgscenter for klassiske biler med værksted, salgsforretning, showroom, restaurant, klub- og konferencefaciliteter. I dag består området af landbrugsjord. Projektforslaget viser et bygningskompleks i fem længer, opført i mursten og med metal-tag og dækker et areal på 3.598 m2, hvoraf de 1.469 m2 er overdækket. Se en visualisering af byggeriet på side 39 via linket her. Byggeriet er orienteret mod Gubsø og ådalen. Vejadgang er via Nordre Højmarksvej/Hestehavevej. Plan- og Vejudvalget godkender, at der laves en lokalplan med udgangspunkt i projektforslaget og et kommunetillæg, som ændrer området fra boligformål til offentlige formål. Det vurderes, at ændringerne i kommuneplanen er så væsentlige, at der igangsættes en tre ugers forhøring, hvor der indkaldes idéer og forslag til planlægningen. Klima- og Miljøudvalget har samtidig besluttet, at der skal laves en miljøvurdering af planerne blandt andet på grund af den øgede trafik, at projektet ligger inden for kirkebyggelinje og om projektet kan påvirke engområdet.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 11, Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 19)

Maj 2018

Plan for at øge antallet af vuggestuepladser

Der er større efterspørgsel på vuggestuepladser, end der faktisk findes i Buskelund, Balle og Hvinningdal i foråret 2018. Derfor skal antallet af vuggestuepladser øges. Det foreslås at flytte dagplejens heldagslegestue fra Dalhaven til Balle Naturbørnehave. Så vil det være muligt at etablere 15-18 vuggestuepladser i Dalhaven, som i forvejen har soverum og køkken. Derudover foreslås det, at Troldebusken (den nuværende SFO i Hvinningdal) bliver lavet om til 24 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser. Det vil kunne dække den øgede efterspørgsel i Balle og en del af Lysbro. I så fald skal der straks planlægges et erstatningsbyggeri til Hvinningdal Skolen. Indtil det er klart, vil børnene skulle samles i eksisterende klasselokaler på skolen. Hvis Hvinningdal Skolen skal undvære Troldebusken, betyder det, at der skal flyttes 170 SFO-børn ned på skolen. Dette vil kræve mindre ændringer på skolen svarende til 0,75 mio. kr. i forbindelse med, at børnene flyttes 1. august 2018. Børne- og Ungeudvalget har indstillet til byrådet at sætte 4,7 mio. kr. af i budgettet til at øge antallet af vuggestuepladser, som blandt andet dækker over nye soverum, garderobepladser, legeplads og toilet/puslerum. *Byrådet har nu godkendt indstillingen.
(Børne- og Ungeudvalget, 07.05.2018, punkt 5, Byrådet, 28.05.2018, punkt 9)

Penge til skoleorkesteret Balle Brass Band

150.000 kr. Det er, hvad der til sammen skal bruges på de tre skoleorkestre i kommunen. Udover Balle Brass Band er det Sejs Blæserne og Skægkær Blæserne. Pengene skal bruges i 2018 og 2019 til at understøtte skoleorkestrene. Det har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttet at bruge nogle af de penge på, som de fik tilført af Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. april 2018. Nu skal der en dialog i gang med Børne- og Ungeudvalget om, hvordan skoleorkestrene fremadrettet videreføres.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 07.05.2018, punkt 5)

April 2018

Antallet af vuggestuepladser skal øges

Der er flere børn, der stå på venteliste, end der er plads til. Det er situationen i Balle, Buskelund og Hvinningdal her i foråret 2018. Det skyldes, at antallet af børn er markant højere end, hvad man forventede sidste år. Det viser befolkningsprognosen 2018, som er blevet fremlagt for Børne- og Ungeudvalget med specifikt fokus på de 0-6-årige. Samtidig har det været svært at ansætte dagplejere. Derfor undersøges det, hvilke muligheder der er for at lave flere vuggestuepladser. En af mulighederne, der kigges på, er, at lave nogle af børnehavepladserne om til vuggestuepladser. Der er nemlig rigeligt med børnehavepladser de næste år.
(Børne- og Ungeudvalget, 09.04.2018, punkt 5)

Nyt boligområde på vej bag Netto og Gartnergården

På et område nordvest for Netto og Gartnergården, mellem Nordre Højmarksvej og Brunbakkevej, har ejeren af området sendt en plan for, hvordan det i dag ubebyggede landbrugsjord ønskes lavet om til et boligområde. Ifølge planen skal der bygges 222 boliger. 177 af dem skal være rækkehuse og 45 etageboliger i 3 plan. Plan- og Vejudvalget har godkendt at sætte arbejdet i gang med at lave en lokalplan for området med udgangspunkt i den sendte plan. Dog med den ændring at etageboligerne erstattes af enten rækkehuse, fritlæggende huse eller lignende. Plan- og Vejudvalget godkender også, at arbejdet med at lave et tillæg til kommuneplanen kan gå i gang, da en del af boligområdet går ind over et regnvandsbassin. Boligområdet er en del af en større byudvikling mellem Brunbakkevej, Øster Bordingvej og Nordre Højmarksvej. I september 2017 blev en strukturplan for området godkendt. Det her er første af fem dele af den plan, der går i gang.
(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2018, punkt 7)

Marts 2018

Start på nyt boligområde

På Nordre Højmarksvej 21, der ligger sydvest for og nær motorvejsafkørslen Høje Kejlstrup, ønsker ejeren, at landbrugsarealet på 88.000 m2 skal være et nyt boligområde. Planen er at bygge 94 boliger fordelt på 22 parcelhuse på grunde af ca. 800 m2 og 72 rækkehuse af forskellig art i et til to plan. Området er meget kuperet og har to beskyttede naturområder, som er som landskabelige gryder dækket af træer og buskadser, som vil give boligområdet variation. Da grunden ligger nær stærkt trafikerede veje, er planen også at etablere støjværn. Plan- og Vejudvalget godkender, at arbejdet med at lave lokalplanen og et tillæg til kommunalplanen kan gå i gang. Samtidig har Klima- og Miljøudvalget besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af byggeplanerne.
(Plan- og Vejudvalg 05.03.2018, punkt 4 og Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 6)

Februar 2018

Boligbyggeri på Birkeskrænten

Mellem Højmarkstoften og Brand og Redning på Kejlstrupvej har ejeren af grunden søgt om dispensation fra lokalplan 12-013. På det ca. 26.000 m2 store areal er ejerens plan at bygge 52 boliger på 130-135 m2 på tre forskellige boligtyper i to plan. Der er vejadgang til området via den nye vej Birkeskrænten med forbindelse til Kejlstrupvej. Projektet passer ikke med lokalplanen omkring grundstørrelse og bebyggelsesprocent. Plan- og Vejudvalget har besluttet at give dispensation fra lokalplanen, da der ikke er væsentlige afvigelser, og projektet ikke strider imod lokalplanens principper.
(Plan- og Vejudvalget, 05.02.2018, punkt 6)