Seks nye parcelhuse på Dalvejen

Dalvejen 34 ligger hen som en ubenyttet grund på ca. 6.100 m2. Grunden er ejet af Silkeborg Kommune, og nu vil Ejendomsafdelingen udstykke seks grunde til parcelhuse på arealet for at udnytte området, som ligger i et parcelhuskvarter. Teknik- og Miljøafdelingen har lavet en bebyggelsesplan, hvor der er en max højde på 8,5 meter for husene. Projektet er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Grunden skal ifølge lokalplanen bruges til centerfunktioner og offentlige formål. Derfor skal der laves en ny lokalplan for området, hvis projektet skal realiseres. Plan- og Vejudvalget har godkendt, at arbejdet med at lave en ny lokalplanen for området kan begynde. Forslaget til en ny lokalplan vil blive sendt i offentlig høring.
(Plan- og Vejudvalget, 06.09.2018, punkt 10)

Ingen miljøvurdering for et nyt, mindre boligområde på Dalvejen

Silkeborg Kommune ejer af Dalvejen 34, som ligger ubenyttet hen, og vil udstykke grunden til seks parcelhuse. Der er lavet en miljøscreening af bebyggelsesplanen, som viser, at trafikstøj og håndtering af regnvand kan være mulige konflikter. Grænseværdierne for støj overholdes stort set i hele området. På et lille stykke langs Dalvejen er grænseværdien for de udendørs opholdsarealer dog overskredet for to grunde i bebyggelsesplanen. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at det vil være en væsentlig forringelse af områdets tilpasning at etablere støjskærme i parcelhuskvarteret. Omkring håndtering af regnvand er tre grunde egnet til nedsivning og tre er ikke. Derfor skal tre grunde kobles på kloak og tre grunde håndtere regnvand på egen grund. På baggrund af screening og den reviderede bebyggelsesplan vurderer Teknik- og Miljøafdelingen, at planen ikke medføre væsentlige miljøpåvirkninger og derfor ikke skal miljøvurderes. Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der ikke laves en miljøvurdering af planerne.
(Klima- og Miljøudvalget, 05.09.2018, punkt 7)

Lokalplan godkendt for nyt boligområde mellem Øster Bordingvej og Brunbakkevej

Lokalplanen for boligområdet er blevet godkendt af byrådet efter, at Plan- og Vejudvalget har anbefalet at godkende den. Lokalplanen dækker ejendommene Øster Bordingvej 8 og Brunbakkevej 7 på i alt ca. 7 ha. Lokalplanen giver mulighed for at 15 parcelhuse med udstykninger på 700-1.000 m2 og ca. 70 rækkehuse med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 30 % og 40 %. Området er meget kuperet, og der er ingen særlige bestemmelser for bebyggelsens udformning. Området er ikke tidligere lokalplanlagt. Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra ejendommenes ejere om at udvikle området til. Lokalplanen er en del af en større sammenhængende byudvikling af et helt nyt og større boligområde i det nordlige Balle/Buskelund-område. Sagen er behandlet på Klima- og Miljøudvalget 11. april 2018, hvor det er besluttet, at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Lokalplanen kommer i offentlig høring i 4 uger.
(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2018, punkt 12, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.08.2018, punkt 7, Byrådet, 27.08.2018, punkt 9)

Planer godkendt for nyt boligområde mellem Øster Bordingvej og Nordre Højmarksvej

Lokalplansforslaget og et tillæg til kommuneplanen er blevet godkendt af byrådet efter, at Plan- og Vejudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget har anbefalet at godkende dem. Lokalplanen giver mulighed for ca. 177 tæt-lave boliger i èt og to plan med udstykninger på min 200 m2 og 9 parcelhuse med udstykninger på min. 700 m2 på et areal på ca. 10,6 ha. Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra privat bygherre om at byudvikle arealet til boligformål. Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra ejendommenes ejere om at udvikle området til. Lokalplanen er en del af en større sammenhængende byudvikling af et helt nyt og større boligområde i det nordlige Balle/Buskelund-område. Bebyggelsesplanen er udarbejdet med udgangspunkt i centeret af den gravhøj som ligger i fredskoven vest for området. Boligvejenes forløb anlægges som stråler ud fra gravhøjens centrum. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, da en del af boligområdet går ind over et regnvandsbassin, som med kommuneplantillægget skal blive til boligområdet. I stedet etableres der regnvandsbassiner mod Nordre Højmarksvej. Sagen er behandlet på Klima- og Miljøudvalget 11. april 2018, hvor det er besluttet, at planforslagene ikke skal miljøvurderes. Planerne kommer i offentlig høring i 4 uger.
(Plan- og Vejudvalget, 06.08.2018, punkt 13, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21.08.2018, punkt 6, Byrådet, 27.08.2018, punkt 10)

Ændringer i opførslen af fire etageboliger på Bredhøjvej

På Bredhøjvej 14d er Midtjysk Boligselskab i gang med at opføre 120 almene familieboliger fordelt på 4 punkthuse i 10 etager. De opføres i to etaper. Midtjysk Boligselskab ønsker at ændre i opførslen af boligerne i etape 2, fordi de vil optimere byggeriet. I selve byggeriet vil de gøre boligerne mere tilgængelige og handicapegnede ved at gøre elevatorerne og badeværelserne større og lave væggene mellem værelserne fleksible, så de kan fjernes eller flyttes. De vil også placere depotrummene i boligerne frem for i kælderen og minimere fællesarealerne, så de udgør en mindre andel af boligernes arealer. Derudover søger Midtjysk Boligselskab om at ændre udlejningskravet, så de er de første 30 og ikke 60 boliger, som skal være udlejet i etape 1, inden opførelsen af boligerne i etape 2 kan gå gang, og at få godkendt ansøgningen om støtte til byggeriet, som også er forhøjet i forhold til den oprindelige. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet at godkende ændringerne, ansøgningen og de forhøjede bevilling. *Byrådet godkender indstillingen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 8, Byrådet, 18.06.2018, punkt 17)

Nye løsninger til håndtering af regnvand

Imellem Brunbakkevej og motorvejen i den vestligste del skal der placeres et regnvandsbassin, pumpestation, ledninger og afløb fra regnvandsbassinet til Lemming Å. Der skal også laves adgangsvej til regnvandshåndteringen. De nye løsninger skal modtage tag- og overfladevand fra de kommende huse ved Astrid Lindgrens Vej og to eksisterende kloakoplande ved Villekullavej og Balle Husevej. Ved Viborgvej, mellem motorvejen og Nordre Højmarksvej, skal der placeres en afløbsledning fra et regnvandsbassin, som skal have udløb i Skægkær bæk. Desuden skal der nær Midtjysk Brand & Redning ved Høje Kejlstrupsvej placeres et nyt regnvandsbassin med afløb til Søholt Bæk. Bassinet modtager tag- og overfladevand fra kloakoplande i Høje Kejlstrup. Til sammen udgør de tre løsninger et tillæg til Spildevandsplanen 2011-2021, som er det juridiske grundlag for etableringen. Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet at godkende tillægget og sende det i otte ugers høring, og at tillægget ikke skal miljøvurderes. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller byrådet om det samme på linje med Klima- og Miljøudvalget. *Byrådet godkender tillægget, som ikke miljøvurderes, og sender det i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 4, Økonomi- og Erhvervsudvalget 12.06.2018, punkt 26, Byrådet, 18.06.2018, punkt 15)

Botilbuddet H.C. Branners Vej får nyt udendørsmiljø

Botilbuddet skal fra december være bolig for unge voksne med psykisk sårbarhed, når de første beboere flytter ind i det nye botilbud efter ombygningen. Det er 34 beboere, der flytter ind, som primært vil være unge voksne med psykisk sårbarhed i alderen 18-40 år. Før ombygningen blev bygningerne brugt til som plejecenter. Udover ombygningen skal der etableres og indrettes et udendørsmiljø. I 2018 er der afsat 2,495 mio. kr. i Socialudvalgets anlægsoversigt til aktivitetsændringer af bygninger inden for socialpsykiatri og rusmiddel. Det er en del af de penge, som skal finansiere udendørsmiljøet. Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at byrådet godkender anlægsbevillingen. *Byrådet godkender bevillingen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.06.2018, punkt 5, Byrådet, 18.06.2018, punkt 5)

Godkendelse af plan er for nyt boligområde

Mellem Nordre Højmarksvej og motorvejen er der blevet lavet en lokalplan for et nyt boligområde med ca. 100 boliger, hvor 80 er rækkehuse og 20 er parcelhuse, hvor der nogle steder kan bygges op til to etager. Den samlede bebyggelsesprocent for området ligger mellem 13 % og 15 % alt efter udnyttelsesgraden af delområderne. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 9,4 ha og har en afstand på ca. 650 meter i luftlinje til nærmeste tilkørsel til motorvejen. Planen udlægger også et område til at etablere en stitunnel, så bløde trafikanter sikkert kan krydse Nordre Højmarksvej. Der skal etableres vejadgang fra rundkørslen ved Nordre Højmarksvej/Høje Kejlstrupvej. Plan- og Vejudvalget indstiller byrådet til at godkende et tillæg kommuneplanen og lokalplanen og sende ændringerne i otte ugers høring. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller på linje med Plan- og Vejudvalget byrådet om det samme. *Byrådet godkender planerne og sender dem i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 8, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 23, Byrådet, 18.06.2018, punkt 12)

Lokalplan for erhvervsområde

Mellem motorvejen, Kejlstrupvej og Nordre Højmarksvej er der lavet en lokalplan for et nyt erhvervsområde. Området er i dag ubebygget og ubrugt, og kan med den nuværende lokalplan bruges til tekniske anlæg. Med den nye planer skal der gives mulighed for at erhverv eller butikker med pladskrævende varegrupper kan bruge området med stor tilgængelighed og synlighed. Lokalplanen giver mulighed for at bygge i op til to etager og 12 m, og den sætter krav til etablering af parkeringspladser, vendemuligheder og en samlet befæstelse på 60 % af grunden. Vejadgangen er placeret i den sydlige del af området, hvor afstanden til rundkørslen mellem Nordre Højmarksvej og Kejlstrupsvej er størst. En ansøger til en del af området har sendt et udkast til en frivillig udbygningsaftale omring svingbaner. Ansøger vil betale omkostningerne til svingbanerne, så områdets anvendelses- og byggemuligheder øges, men som ellers ikke var forventet nødvendige. Plan- og Vejudvalget indstiller til byrådet at godkende lokalplanen og et tillæg til kommuneplanen og sende planerne i høring i otte uger. Den frivillige udbygningsaftale offentliggøres sammen med planforslagene. Klima- og Miljøudvalget har desuden besluttet, at planerne ikke skal miljøvurderes, fordi planerne ikke medføre væsentlige gener eller påvirkninger. *Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller på linje med Plan- og Vejudvalget byrådet om det samme. *Byrådet godkender planerne og sender dem i høring.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 10, Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 16, Økonomi- og Erhvervsudvalget, 12.06.2018, punkt 22, Byrådet, 18.06.2018, punkt 11)

Besøgscenter for klassiske biler i Balle

Nord for Balle Kirkeby, og lige på den anden side af Viborgvej har en bygherre sendt et projektforslag for et besøgscenter for klassiske biler med værksted, salgsforretning, showroom, restaurant, klub- og konferencefaciliteter. I dag består området af landbrugsjord. Projektforslaget viser et bygningskompleks i fem længer, opført i mursten og med metal-tag og dækker et areal på 3.598 m2, hvoraf de 1.469 m2 er overdækket. Se en visualisering af byggeriet på side 39 via linket her. Byggeriet er orienteret mod Gubsø og ådalen. Vejadgang er via Nordre Højmarksvej/Hestehavevej. Plan- og Vejudvalget godkender, at der laves en lokalplan med udgangspunkt i projektforslaget og et kommunetillæg, som ændrer området fra boligformål til offentlige formål. Det vurderes, at ændringerne i kommuneplanen er så væsentlige, at der igangsættes en tre ugers forhøring, hvor der indkaldes idéer og forslag til planlægningen. Klima- og Miljøudvalget har samtidig besluttet, at der skal laves en miljøvurdering af planerne blandt andet på grund af den øgede trafik, at projektet ligger inden for kirkebyggelinje og om projektet kan påvirke engområdet.
(Plan- og Vejudvalget, 04.06.2018, punkt 11, Klima- og Miljøudvalget, 06.06.2018, punkt 19)