Penge til skoleorkesteret Balle Brass Band

150.000 kr. Det er, hvad der til sammen skal bruges på de tre skoleorkestre i kommunen. Udover Balle Brass Band er det Sejs Blæserne og Skægkær Blæserne. Pengene skal bruges i 2018 og 2019 til at understøtte skoleorkestrene. Det har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttet at bruge nogle af de penge på, som de fik tilført af Økonomi- og Erhvervsudvalget 12. april 2018. Nu skal der en dialog i gang med Børne- og Ungeudvalget om, hvordan skoleorkestrene fremadrettet videreføres.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 07.05.2018, punkt 5)

Antallet af vuggestuepladser skal øges

Der er flere børn, der stå på venteliste, end der er plads til. Det er situationen i Balle, Buskelund og Hvinningdal her i foråret 2018. Det skyldes, at antallet af børn er markant højere end, hvad man forventede sidste år. Det viser befolkningsprognosen 2018, som er blevet fremlagt for Børne- og Ungeudvalget med specifikt fokus på de 0-6-årige. Samtidig har det været svært at ansætte dagplejere. Derfor undersøges det, hvilke muligheder der er for at lave flere vuggestuepladser. En af mulighederne, der kigges på, er, at lave nogle af børnehavepladserne om til vuggestuepladser. Der er nemlig rigeligt med børnehavepladser de næste år.
(Børne- og Ungeudvalget, 09.04.2018, punkt 5)

Nyt boligområde på vej bag Netto og Gartnergården

På et område nordvest for Netto og Gartnergården, mellem Nordre Højmarksvej og Brunbakkevej, har ejeren af området sendt en plan for, hvordan det i dag ubebyggede landbrugsjord ønskes lavet om til et boligområde. Ifølge planen skal der bygges 222 boliger. 177 af dem skal være rækkehuse og 45 etageboliger i 3 plan. Plan- og Vejudvalget har godkendt at sætte arbejdet i gang med at lave en lokalplan for området med udgangspunkt i den sendte plan. Dog med den ændring at etageboligerne erstattes af enten rækkehuse, fritlæggende huse eller lignende. Plan- og Vejudvalget godkender også, at arbejdet med at lave et tillæg til kommuneplanen kan gå i gang, da en del af boligområdet går ind over et regnvandsbassin. Boligområdet er en del af en større byudvikling mellem Brunbakkevej, Øster Bordingvej og Nordre Højmarksvej. I september 2017 blev en strukturplan for området godkendt. Det her er første af fem dele af den plan, der går i gang.
(Plan- og Vejudvalget, 09.04.2018, punkt 7)

Start på nyt boligområde

På Nordre Højmarksvej 21, der ligger sydvest for og nær motorvejsafkørslen Høje Kejlstrup, ønsker ejeren, at landbrugsarealet på 88.000 m2 skal være et nyt boligområde. Planen er at bygge 94 boliger fordelt på 22 parcelhuse på grunde af ca. 800 m2 og 72 rækkehuse af forskellig art i et til to plan. Området er meget kuperet og har to beskyttede naturområder, som er som landskabelige gryder dækket af træer og buskadser, som vil give boligområdet variation. Da grunden ligger nær stærkt trafikerede veje, er planen også at etablere støjværn. Plan- og Vejudvalget godkender, at arbejdet med at lave lokalplanen og et tillæg til kommunalplanen kan gå i gang. Samtidig har Klima- og Miljøudvalget besluttet, at der ikke skal laves en miljøvurdering af byggeplanerne.
(Plan- og Vejudvalg 05.03.2018, punkt 4 og Klima- og Miljøudvalget 07.03.2018, punkt 6)

Nyt lokalråd valgt

Til borgermødet i sognegården d. 1. marts, blev næste periodes lokalråd valgt. Rådet sidder frem til senest 1. marts 2019.
 
Adskillige medlemmer ønskede genvalg. Ikke alle var på valg (halvdelen af rådets medlemmer vælges hvert andet år).
 
Rådets første formand, Jesper Dessau, blev genvalgt som medlem af rådet, men ønsker ikke at genvælges som formand. Næstformanden, Carsten Ørum Skytt, vikarierer formand frem til det nye råds første, konstituerende møde, forventet ultimo marts.
 
Kalder på en ny formand!
 
Vi mangler ét medlem for at være fuldtallige.
Vi mangler to suppleanter for at være fuldtallige.
 
Det siddende lokalråd kan udpege personer til besættelse af de ledige pladser. Kom og vær med!
 
Medlemmer af Balle Lokalråd 2018
KRISTIAN KEIS (nyt medlem)
MERETE JAGD ESMARCH (valgt)
PETER BANG OVERBY (genvalgt)
OLE RASMUSSEN (ikke på valg)
HENRIK STORGAARD MADSEN (ikke på valg)
MERETE JUUL HANSEN (genvalgt)
JESPER DESSAU (genvalgt)
JAN HARDER SKOVDAL (genvalgt)
CARSTEN ØRUM SKYTT (ikke på valg)

Boligbyggeri på Birkeskrænten

Mellem Højmarkstoften og Brand og Redning på Kejlstrupvej har ejeren af grunden søgt om dispensation fra lokalplan 12-013. På det ca. 26.000 m2 store areal er ejerens plan at bygge 52 boliger på 130-135 m2 på tre forskellige boligtyper i to plan. Der er vejadgang til området via den nye vej Birkeskrænten med forbindelse til Kejlstrupvej. Projektet passer ikke med lokalplanen omkring grundstørrelse og bebyggelsesprocent. Plan- og Vejudvalget har besluttet at give dispensation fra lokalplanen, da der ikke er væsentlige afvigelser, og projektet ikke strider imod lokalplanens principper.
(Plan- og Vejudvalget, 05.02.2018, punkt 6)